Travbanevegen 6 og Gildheimsvegen 2, 4, 6 og 8, detaljregulering, r20190010

Frist for innspill: 24.05.2021

Travbanevegen 6 og Gildheimsvegen 2, 4, 6 og 8, detaljregulering, r20190010

Overnevnte plan er 07.04.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med boligbebyggelse med inntil 260 boliger og inntil 5.500 m² næring, forretning, annen offentlig/privat tjenesteyting, verksted og lager. Boligområdet skal være mest mulig bilfritt med parkeringsanlegg under bakken. Interne uterom og forbindelser gjennom området skal tilrettelegge for grønn mobilitet og tilgjengelighet til miljøvennlig transport.

Sammendrag

Det planlegges bebyggelse med næringslokaler langs Innherredsveien. Disse vil virke som skjerming av boligbebyggelsen mot støy og støv.

Det tilrettelegges for ferdsel gjennom planområdet med grønne gangforbindelser og gang- og sykkelveg/fortau langs Travbanevegen og Gildheimsvegen.

Næringsbebyggelsen mot Innherredsveien er i fire-seks etasjer. Boligbebyggelsen er planlagt i fire-seks etasjer, med den høyeste bebyggelsen langs Travbanevegen. Høydene trappes ned mot felles uterom og mot eksisterende boligbebyggelse i vest og i sør.

Kjøreadkomst til planområdet vil være fra øst via Travbanevegen, som er offentlig veg.

Eksisterende gang- og sykkelveg fra rundkjøring øst for Travbanevegen utvides fram til ny foreslått bebyggelse for å gi plass til sykkelveg med fortau. Disse videreføres som et bredt fortau gjennom planområdet fram til Gildheimsvegen.

Det planlegges fortau langs Gildheimsvegen fra planområdet til planlagt gang-/ sykkelvegsystem på Tungavegen 1.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/110

Sist oppdatert: 09.04.2021

Gå til toppen

arrow_upward