Lilleby-området B4, gnr/bnr 415/178 m.fl., detaljregulering r20160031

Klagefrist: 28.10.2018

Lilleby-området B4, gnr/bnr 415/178 m.fl., detaljregulering r20160031

Overnevnte plan er 06.09.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse i felt B4 slik områdeplanen for Lilleby-området foreslår.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedlegg til bestemmelsene: Miljøoppfølgingsprogram for detaljreguleringsplan for felt B4, Lilleby-området, Pir II, 2017

Designmal Lilleby, Asplan Viak 02.07.14

Hensynssoner for Lilleby varmesentral – Final rapport, datert 6.4.2017

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/26980

Sist oppdatert: 03.10.2018

Gå til toppen

arrow_upward