Kommunalteknikk

Gåsaparken tatt fra andre siden av Nidelva

Kontakt Kommunalteknikk

Se kart

Om enheten

Kommunalteknikk har flere fagavdelinger og har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom og grønnstruktur, kommunal avfallshåndtering, veg, vann- og avløpsanlegg. Dette innebærer forvaltning, planlegging, samt bestilling av utbygging og vedlikehold av kommunale anlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse.

Enheten har seks fagavdelinger; veg, VAR utvikling og forvaltning, VA prosjektgjennomføring, byrom og grønnstruktur, geoteknikk og byggeledelse. Enheten har cirka 90 ansatte og ledes av teknisk sjef Tomas Eidsmo.

Veg

Kommunalteknikk - Avdeling veg, har ansvar for å utvikle det kommunale vegnettet i Trondheim. Vi prioriterer nyanlegg innenfor rammen av det kommunale vegbudsjettet. Enheten godkjenner tekniske planer.

Trondheim kommunes sider om veg:

VAR utvikling og forvaltning

Kommunalteknikk, VAR utvikling og forvaltning, eier og forvalter vann-, avløps- og renovasjonsanleggene i Trondheim kommune. Vi har overordnet ansvar for VAR-systemet samt planlegging anlegg.

Trondheim kommunes sider om vann- og avløpstjenester:

Trondheim kommunes sider om avfall

Trondheim Renholdsverk AS, med informasjon om husholdningsrenovasjon

VA prosjektgjennomføring

Planlegger, prosjekterer og bygger vann- og avløpsanlegg:

  • Bygging nye VA-anlegg
  • Fornying av ledningsnettet
  • Samarbeidsprosjekter med andre utbyggere av infrastruktur; Miljøpakken, SVV og Fylkeskommunen.
Byrom og grønnstruktur

Kommunalteknikk - Avdeling for byrom og grønnstruktur har ansvar for blant annet byens parker, lekeplasser og bynære grøntområder/friområder.

Avdelingen utgjør kommunens kompetansemiljø innen landskapsarkitektur og trekkes inn i ulike prosjekter der denne kompetansen er en naturlig bidragsyter.

Virksomheten/tjenester:

Prosjektering, prosjektledelse og godkjenning av planer ved utbygging av kommunale parker, friområder, lekeplasser, byrom, m.m.

Landskapsarkitektfaglige bidrag i prosjekter på andre fagområder som for eksempel miljøpakkeprosjekter, veiprosjekter og uteareal for skoler og barnehager.

Geoteknikk

Vi har en geoteknisk avdeling med eget laboratorium. Avdelingen har ansvar for å gjennomføre grunnundersøkelser.

Gå til Trondheim kommunes nettsider om grunnforhold.

Byggeledelse

Avdelingen ivaretar byggeledelse i forbindelse med kommunens infrastrukturprosjekter innenfor vei, vann- og avløpsnett. I tillegg ivaretas byggeledelse innenfor grøntområder og offentlige friområder.

Byggelederne følger også opp private utbyggingsområder der kommunen overtar ny kommunal infrastruktur.

Eksempler fra byggeledelse: Pumpestasjoner og renseanlegg innenfor vann og avløp. Gang- og sykkelveier samt nye forbedringstiltak og brubygging innenfor Miljøpakken.

Organisasjonskart

Organisasjonskart Kommunalteknikk

Prosjekteringsverktøy

Trondheim kommune har laget nyttige verktøy for prosjektering og bygging av anlegg.

Planer

Hovedplan veg 2018-2022

Vedlegg: Drift og vedlikeholdsstandard kommunalt vegnett

Planer for avfall

Plan for friluftsliv og grønne områder

Kommunedelplan Vann i Trondheim 2022-2033: Plan for vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø.

Høringer

Endring av lokal forskrift om renovasjon. Frist for innspill: 4. november 2022.

Endring av lokal forskrift om avfallsgebyr. Frist for innspill: 4. november 2022.

Prosjekt

Informasjon om noen av våre prosjekt finner du her:

Avløpssystem Ladebekken - Rosenborg

Strandveiparken

Bakklandstorget - park og utvidelse av gatetun 

Jernbanebyen aktivitetspark

Buranbanen

Granåsen Kommunalteknikk: Arbeid med veg, vann og avløp i forbindelse med utviklingen av Granåsen idrettspark.

Torvet i Trondheim

Uglavegen fortausprosjekt

Fredlybekken. Nytt og forbedret avløpssystem

VA-samarbeid Klæbu-Trondheim- ombygging av Ostangen renseanlegg

Reklamefinansierte bymøbler og bysykkel i Trondheim

Forskningsprosjekt - førkommersiell innovativ anskaffelse

RENVANN

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kommunalteknikk, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 672000

Sist oppdatert: 26.09.2022

672000

A03-P1-EPI006