Tilbud til deg som har eller har hatt kreft og til dine pårørende

Tilbud til deg som har eller har hatt kreft og til dine pårørende

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator gir tilbud til deg som er eller har vært kreftpasient og dine pårørende. Du trenger ingen henvisning og det er gratis.

Ta kontakt med kreftkoordinator i kommunen for

  • en uforpliktende samtale
  • å få støtte, råd og veiledning
  • å få informasjon om relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator er Inger Peggy Storvik som kan treffes på telefon 97 99 62 77, send gjerne en sms. 

E-postadressen er inger.peggy.storvik@trondheim.kommune.no.

Du kan også treffe henne på Vardesenteret i Mauritz Hansens gate 1F på St. Olavs hospital hver torsdag mellom kl. 12.00-15.00.

Pakkeforløp hjem

Alle som får en kreftdiagnose eller får tilbakefall av tidligere kreftsykdom skal få tilbud om oppfølging i pakkeforløp hjem. Pakkeforløpet skal bidra til at pasienter og pårørende opplever trygghet og forutsigbarhet i oppfølgingen. Gjennom pakkeforløpet får pasienten tilbud om 3 samtaler hvor det er fokus på pasientens behov, utover den medisinske behandlingen. Dette kan for eksempel være fysiske, emosjonelle, sosiale, praktiske eller eksistensielle utfordringer.

Pakkeforløp kreft nettside.jpg

Oppstart i Trondheim kommune

Pakkeforløp hjem for pasienter med diagnosene brystkreft eller prostatakreft starter i oktober 2023. Etter hvert vil pakkeforløpet implementeres for alle typer kreft.

Andre tjenester og tilbud

Tjenester i kommunen

Psykisk helse og mestring

Friskliv og mestring

Mestringskurset Fatigue etter kreft

Øya helsehus

Kommunalt palliativt team

Fysioterapi

Individuell plan

Infosenteret for seniorer

Middag på døra

Den kulturelle spaserstokken

Andre tjenester

Har du behov for andre kommunale tjenester, kan du ta kontakt med helse- og velferdskontoret i bydelen din.

Tilbud til pårørende

Pårørendetreff

Psykisk helse og mestring

Friskliv og mestring

Økonomiske stønader til pårørende

Hjelpestønad

Omsorgsstønad

Pleiepenger i livets sluttfase

Avlastning

Formålet med avlastning er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.

Det er mange måter å gi avlastning på. Avlastning er gratis.

Andre tilbud

Vardesenteret - en møteplass for pasienter og pårørende

Pårørendesenteret

Mental helse hjelpetelefon

Barn og unge som pårørende

Tilbud fra Trondheim kommune

Ulike tilbud ved Kreftforeningen:

Ung pårørende

Snakk med barna om sykdom i familien

Rehabilitering

Fatigue etter kreft - mestringskurs for pasienter med langvarig fatigue

Rehabilitering i Trondheim kommune

Unicare Røros - tverrfaglig spesialisert rehabilitering

Wecare Trondheim - tverrfaglig spesialisert rehabilitering

Tilbud utenfor kommunen

Vardesenteret - en møteplass for pasienter og pårørende

Ulike tilbud ved Kreftforeningen:

Montebellosenteret

Frivillighetssentraler

Røde kors besøksvenn (søknadsskjema)

Den norske kirke og andre trossamfunn

For ansatte

Fagnettverk av ressurssykepleiere innen kreft og palliasjon

Kommunen har, i samarbeid med St. Olavs hospital og Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge, opprettet et fagnettverk av ressurssykepleiere i kreft og palliasjon.

Nettverket består av ca. 120 sykepleiere, hvorav ca. 100 sykepleiere er fra kommunen. Nettverket skal bidra til at pasienter og pårørende opplever trygghet, kontinuitet, tett oppfølging og god symptomlindring i hele sykdomsforløpet, uavhengig av om pasienten er hjemme eller innlagt i institusjon.

Ressurssykepleier opparbeider seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør hen i stand til å fremme kvalitet på kreftomsorg og palliasjon gjennom planmessig kompetanseheving og klinisk virksomhet på arbeidsplassen.

Kompetanseheving gis i form av introduksjonskurs, palliasjonskurs, nettverkssamlinger og mulighet for hospitering ved aktuelle avdelinger.

Sist oppdatert: 31.07.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3