Overvåking av vannkvalitet og miljøtilstand

Overvåking av vannkvalitet og miljøtilstand

Trondheim kommune gjennomfører årlig overvåkning av vannkvaliteten i vann, elver, bekker og i friluftsbad.

Drikkevann og kvalitetskrav

Jonsvatnet er Trondheim kommunes hovedvannkilde og kommunen har et årlig måleprogram som inkluderer kjemiske og bakteriologiske analyser, samt undersøkelser av plante- og dyreplankton. Vi fører vannverkskontroll gjennom å kontrollere at behandlet vann tilfredsstiller gjeldende forskrifter til vannforsyning og drikkevann. Les mer om drikkevannskvalitet og analyseresultater

Vannovervåkingsrapporter for Trondheim

Kommunens Miljøenhet er ansvarlig for overvåking av vannressursene i Trondheim. Resultatene fra overvåkingen blir årlig rapportert i rapportserien: "Vannovervåking i Trondheim kommune":

Vannovervåking 2023 rapportforside

Vannovervåking 2022 rapportforside

Rapportforside: Vannovervåking i Trondheim 2021

Vannovervåking i Trondheim 2020 - Rapportforside

Vannovervåkingsrapporter 2001 - 2019

Andre rapporter

Kontakt Klima- og miljøenheten om disse rapportene.

Fiskeregistreringer i 13 vann i Jonsvannsmarka i 2004 og 2009. Fagnotat, Miljøenheten, Trondheim kommune, 2012.

Miljøregistreringer i 28 vann og tjern i Trondheim kommune i 2002. TM 2003/01, Miljøavdelingen, Trondheim kommune, 2002.

Miljøundersøkelser i 10 utvalgte vann i Trondheim Bymark i 2001. TM 01/06, Miljøavdelingen, Trondheim kommune, 2001.

Rotenonbehandling av Midtidammen i Trondheim kommune. Gjennomføring og vannovervåking. TM 00/03, Miljøavdelingen, Trondheim kommune, 2000.

Kommunens arbeid med vannovervåking

Kommunens arbeid og tjenester på området omfatter følgende:

Forvaltning av oppgavene i henhold til følgende forskrifter fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, og med hjemmel i kommunehelseloven.

Forskrift om utslipp av avløpsvann av 22.02.1980.

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg fastsatt 12.04.2000 av Miljøverndepartementet (og trådt i kraft 01.01.2001) forvaltes av Byggesakskontoret i kommunen i henhold til forurensningsloven.

Badevannskvalitet i saltvann- og ferskvann

Kommunen har et årlig måleprogram for å framskaffe tilstrekkelig data (bakteriologisk og kjemisk) i friluftsbad til å kunne gi befolkningen anvisning om eventuell helserisiko ved bading.

Elver og bekker

I utvalgte elver og bekker gis årlig en beskrivelse og dokumentasjon om vannkvalitetstilstanden samt en vurdering av forurensningsreduserende tiltak og effekten av disse. Overvåkingen er i første rekke basert på kjemiske og bakteriologiske analyser, men det tas også biologiske prøver (bunndyr).

Avløpsvann til vann, elver/bekker og fjord

Som tilsynsmyndighet følger vi opp at gjeldende krav til rensning av avløpsvann blir tilfredsstilt. Dette gjelder for utslipp fra kloakkrenseanleggene og sigevann fra Hegstadmoen fyllplass.

Fiske og fiskesamfunn

Klima- og miljøenheten kan gi deg opplysninger om fiskemuligheter og fiskearter i ferskvannslokaliteter i kommunen. Se også nettsidene om jakt og fiske.

Sist oppdatert: 28.05.2024

Fant du det du lette etter?