Fv910, Innherredsveien, fra Saxenborg allé til Stadsing Dahls gate , detaljregulering, r20140034

Frist for innspill: 18.05.2018

Fv910, Innherredsveien, fra Saxenborg allé til Stadsing Dahls gate , detaljregulering, r20140034

Overnevnte plan er 20.03.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Som følge av åpningen av Strindheimtunnelen utredes ny utforming og bruk av Innherredsveien, fra Bakke bru til Strindheim. Det skal tilrettelegges for utvikling av Innherredsveien som en moderne, framtidsrettet hovedgate inn til Trondheim sentrum, med hovedvekt på tilbudet for gange og sykkel og framkommelighet for kollektivtrafikk.

Sammendrag

Reguleringsplanen skal forbedre framkommeligheten for syklende og gående, gi like god eller bedre framkommelighet for busser, sørge for best mulig trafikksikkerhet, samt legge til rette for hyggelige oppholdsplasser. Det tas med sideareal til vegen der det er behov for å vurdere avkjørselssanering.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 14/28039

Sist oppdatert: 06.04.2018

Gå til toppen

arrow_upward