Saupstadringen 87, detaljregulering, r20160010

Frist for innspill: 12.01.2018

Saupstadringen 87, detaljregulering, r20160010

Overnevnte plan er 21.11.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny barneskole og ungdomsskole på tomta som i dag rommer Saupstad barneskole. Huseby ungdomsskole er revet, og på den tomta bygger Sør-Trøndelag fylkeskommune ny Heimdal videregående skole. Den nye ungdomsskolen er planlagt for 450 elever, og den nye barneskolen for 700 elever, totalt 1150 elever. Det planlegges også for et kulturskolesenter for skolekretsene sør i Trondheim. Kulturskolen har en målsetting om å gi et tilbud til 30 % av elevene i Trondheim, det innebærer at kulturskolesenteret kan komme til å tilby undervisning til ca 1200 elever hver uke. Planforslaget skal sikre areal til bygging av nødvendige tiltak for trafikksikker skoleveg og adkomst for skoleanleggets brukere.

Sammendrag

Skoleanlegget har et politisk vedtak på at det skal bygges to skoler på en tomt. Barneskolen og ungdomsskolen er tiltenkt hvert sitt bygningsvolum med en kulturarena mellom. Hovedinngangen planlegges fra øst.

Planen åpner opp for et bebygd areal på inntil 7 000 m², og et brutto bruksareal på ca. 14 700 m². Beregningen av bebygd areal inkluderer areal til parkeringsplasser for bil på bakken og overdekket sykkelparkering.

Høydene på bebyggelsen varierer fra tre til fire etasjer. Plassen ved hovedinngangen til skolen ligger i illustrasjonsprosjektet på kote +145. Laveste bygg er i sør. Det reguleres med en gesimshøyde på inntil kote +160 (tilsvarer tre etasjer). Høyeste bebyggelse er i nord, mot ny videregående skole. Denne delen av bygget reguleres med gesimshøyde på inntil kote +164 (tilsvarer fire etasjer). I tillegg tillates det inntil 500 kvm tekniske installasjoner på tak med maks høyde fire meter over de tillatte byggehøydene. Heimdal videregående skole har en høyeste tillatt gesimshøyde på kote +171,5.

Reguleringsplanen er basert på vinnerprosjektet i en plan- og designkonkurransen som ble avholdt våren 2017. Byggegrensene og tillatt bebygd areal gir rom for at skolebyggets plassering og fotavtrykk kan økes i forhold til konkurranseprosjektet.

Tilbudet for gående, syklende og reisende med buss i området rundt skolen er i liten grad endret etter at området ble bygget ut på 1970-tallet. Det er dokumentert store mangler i gangveinettet. Planforslaget anbefaler og sikrer nødvendige tiltak for å oppnå trafikksikre skoleveier og god adkomst til og fra bussholdeplasser.  Det stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse av tiltak både innenfor og utenfor planområdet.

Det ikke er tilstrekkelig uterom på egen tomt med kommunens krav til 25 m2/elev. Forslaget legger derfor til grunn at deler av idrettsanlegg, friområde og park nord for skolen kan benyttes som uteareal av elevene. Grønnstrukturen, som regnes inn i uteromsregnskapet, skal brukes av både elever ved barne- og ungdomsskolen, videregående skole og befolkningen for øvrig.  

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg 4. Oversikt over rekkefølgekrav om infrastruktur
Vedlegg 5. Oversikt over rekkefølgekrav om uterom
Vedlegg 6. ROS-analyse
Vedlegg 7. Illustrasjonsplan
Vedlegg 8. Illustrasjonsvedlegg, inkludert sol- og skyggestudier
Vedlegg 9. Sol- og skyggestudier, supplerende tidspunkt
Vedlegg 10. Geoteknikk, redegjørelse
Vedlegg 11. Trafikknotat, eksisterende situasjon
Vedlegg 12. Trafikknotat, trafikksikkerhet
Vedlegg 13. Støyberegninger
Vedlegg 14. Luftkvalitet, notat
Vedlegg 15. Vann og avløp - notat
Vedlegg 16. Vann og avløp - overordnet plan
Vedlegg 17. Landskapsanalyse

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 15/39020

Sist oppdatert: 20.10.2023