Strandveien 75, Lade allé 3, 9 og 9B, Ladebekken 11 og 15, detaljregulering, r20150036

Frist for innspill: 17.03.2017

Strandveien 75, Lade allé 3, 9 og 9B, Ladebekken 11 og 15, detaljregulering, r20150036

Overnevnte plan er 30.01.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er å omregulere området fra industriformål til boligformål. Planen åpner for ca. 540 boliger og minimum 500 m2 forretning eller tjenesteytende virksomhet i deler av bebyggelsens gateetasje mot Ladebekken og i første og andre etasje mot Jarleveien.

Sammendrag

Eksisterende bebyggelse er planlagt revet og det er planlagt ny utbygging på 50 600 m2 BRA, noe som gir ca. 540 boliger. Det gir en utnyttelse innenfor utbyggingsområdet på 18,3 boliger pr. dekar. Det er foreslått et utbyggingsmønster med lameller organisert i kvartaler på fire til sju etasjer, samt høy førsteetasje mot Ladebekken. Et hovedgrep i planen er å skape en sammenhengende gangforbindelse gjennom gårdsrommene fra Strandveien i vest til Jarleveien i øst. Den nye bebyggelsen beskrives som en kontrast til eksisterende småhusbebyggelse i nord og som et bindeledd mellom den nye bydelen på Lilleby og den nye bydelen på Nyhavna.

Opparbeidelse av veiene Lade allé og Ladebekken er rekkefølgekrav i planen. Den historiske lindealléen i Lade allé skal kompletteres som en del av utbyggingen. Det foreslås sykkelvei i stedet for sykkelfelt i Ladebekken. Det er lagt inn offentlige parkeringsplasser langs veien for å hensynta mulig fremtidig næringsformål. Krysset Lade allé og Strandveien foreslås strammet opp.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 15/18315

Sist oppdatert: 12.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward