Kommuneplanens arealdel

 

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.

Spørsmål om rullering av kommuneplanens arealdel skal drøftes gjennom kommunal planstrategi. Kommunal planstrategi skal vedtas senest ett år etter at nytt bystyre er valgt. Kommunal planstrategi skal til behandling i bystyret i Trondheim høsten 2016.

Kommuneplanens arealdel gjelder foran eldre reguleringsplaner dersom det er motstrid.

Kommuneplanens arealdel 2012-2024 (vedtatt 21.03.2013)

Kommunedelplaner

Kommunedelplaner er arealplaner for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller for et avgrenset tema. Geografisk avgrenste kommunedelplaner utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel. Der tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanene gjelder kommuneplanens bestemmelser.

Gjeldende kommunedelplaner (arealplaner):

Igangsatte kommunedelplaner (arealplaner):

Eldre utgåtte kommuneplaner:

7planer Areal- og transportplaner