Kommuneplanens arealdel 2007-2018, utgått plan

Kommuneplanens arealdel 2007-2018, utgått plan

Dette er en utgått plan og gjengis her kun for historikkens del. (For gjeldende plan, se kommuneplanens arealdel for 2012-2024).

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Trondheim bystyre 27.09.2007 for perioden 2007-2018.

Hovedstrategiene i kommuneplanens arealdel 2007-2018 er

  • Å fortette byen med betydelig vekt på byomforming av bebygde områder.
  • Å styre lokalisering av virksomheter og boliger etter prinsippet rett virksomhet på rett sted.
  • Legge ut nok areal til næringsutvikling.
  • Å ivareta at byens grønne preg opprettholdes og videreutvikles.
  • Å etablere et plangrunnlag som gir en mer forutsigbar saksbehandling for detaljplaner og byggesaker.
Bystyret vedtok 27.09.2007 kommuneplanens arealdel 2007-2018 med rettsvirkning.

Endringer som ikke hadde ligget ute til offentlig ettersyn og områder med innsigelser ble unntatt rettsvirkning. Etter nytt offentlig ettersyn ble endringene vedtatt med rettsvirkning 25.09.08. Innsigelsesspørsmålene ble vedtatt av Miljøverndepartementet i desember 2008, endringene ble gitt rettsvirkning av Bystyret 30.04.09.

Kommuneplanens arealdel skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen. Byggetiltak som nevnt i §§ 81, 86a, 86b og 93 må ikke være i strid med arealbruk eller bestemmelser fastlagt i arealdelen. Kommuneplanens arealdel gjelder foran eldre reguleringsplan og bebyggelsesplan der hvor det er motstrid.

I tillegg har bystyret vedtatt retningslinjer til arealdelen som skal legges til grunn ved planlegging og byggesaksbehandling.

Aktuelle sider

Plandokumenter

Plankart

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Trondheim bystyre 27.09.2007 for perioden 2007-2018. (Se også gjeldende arealplan)

Plankartet til kommuneplanens arealdel for 2007-2018 er gjengitt under med inndeling i 9 delkart med litt overlapp:

Oversiktskart med kartbladinndeling

KPA_2007-2018_kartbladillustrasjon

Tegnforklaring

Underlagsmateriale

Temakart

Temakart i kommuneplanens arealdel 2007-2018, Trondheim kommune

Utredninger/bakgrunnsrapporter

Utredninger og bakgrunnsrapporter for kommuneplanens arealdel 2007-2018, Trondheim kommune

Dokumenter fra høring og sluttbehandling

Arealdel 2007 ble rullert i perioden 2006-2007. Planprogram, høringsutkast, dokumenter knyttet til offentlig ettersyn og rådmannens forslag til bystyret og bystyrets behandling er samlet her.

Offentlig ettersyn for endringer ble behandlet i bystyret 25.09.2008

Områder på Rye: areal mot Bjøra og område nord for Rye skole, Spongdal: Mule Østre, gnr. 226, bnr. 1, område ved Havstein gård samt markagrensa ved Trolla og Granåsen skisenter ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Rettsgyldige vedtak om arealbruken for disse arealene ble fastsatt av bystyret 25.09.2008. (Vedtak og saksframlegg)

Endringene er inntatt i plankartet.

Innsigelser ut fra nasjonalt jordvern er avklart og behandlet i bystyret 30.04.09.

Det forelå innsigelser til følgende områder: Utleir vestre, Granås gård, Torgård I og II, Spongdal (Lerand og Mule Jensgard), Reppe – gnr. 29, bnr. 3, Reppe – gnr. 25, bnr. 8 – Ranheimsås.

Mekling ble gjennomført uten at det ble oppnådd enighet, og innsigelsene ble oversendt til Miljøverndepartementet for avgjørelse. Miljøverndepartementets avgjørelse forelå i desember 2008, se brev.

Endringer i arealdelen i henhold til mekling og Miljøverndepartementets avgjørelse ble fastsatt med rettsvirkning av bystyret 30.04.2009. Følgende områder ble tatt inn i arealdelen: Granås gård og 250 daa næringsareal på Torgård, øvrige innsigelsesområder vises som LNF.

(Vedtak og saksfremlegg m/vedlegg).

Sist oppdatert: 07.03.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward