Hjem Markaplassen skole
Markaplassen skole

Markaplassen skole

Kontakt Markaplassen skole

Se kart

Om skolen

Vi jakter på mulighetene!

Markaplassen ungdomsskole ligger på Vikåsen i bydelen Ranheim.

Skolen har ca. 500 elever og ca. 50 ansatte.

Skolebygg

Bygget er fra 2001 og inneholder ulike typer undervisningsarealer. Kroppsøvingssalene ligger i Vikåsenhallen, som er nærmeste nabo.

Pedagogisk profil

Skolen har fokus på tilpasset opplæring. Vi bestreber oss på å legge forholdene best mulig til rette for at den enkelte elev skal oppnå størst mulig læringsutbytte både faglig og sosialt. Elevene deltar aktivt i eget læringsarbeid.

Satsingsområder: Klasseledelse, lesing i alle fag, vurdering for læring. Metode for videreutvikling: Skolebasert KompetanseUtvikling (SKU)

Trinn - arbeidslag - lærerteam

Skolen er inndelt i trinn med hver sin avdelingsleder.

Trinnenes lærerteam dekker fagkompetansen som trengs på trinnet. Der dette ikke er gjennomførbart brukes lærere fra andre trinn.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Ledelse og administrasjon

Ledelsen

Rektor
Rune Haldorsen
Mobil: 99 23 38 37
Telefon: 72 54 30 02

Avdelingsleder 8. trinn
Merete Husby
Telefon: 72 54 30 08

Avdelingsleder 9. trinn
Inger Merete Nerland
Telefon: 72 54 30 07

Avdelingsleder 10. trinn
Per Thanke Aspli
Telefon: 72 54 30 06

Administrasjonen

Førstesekretær
Siw Toril Volnes
Telefon: 72 54 30 04

Rådgivning

Skolerådgiver
Gunn Eli Wold
Telefon: 72 54 30 03

Sosialpedagogisk rådgiver
Lena Viem Settemsdal
Telefon: 72 54 30 13

Spesialpedagogisk rådgiver
Astrid Kjelsnes
Telefon: 72 54 30 05

Trinnene

8. trinn

Avdelingsleder: Merete Husby

Kontaktlærere

8A: Sigmund Aagaard, Vibeke H. Heggem og Ann-Kristin Myhre

8B: Sigmund Aagaard, Vibeke H. Heggem og Ann-Kristin Myhre

8C: Kristin Nilsen, Jan-Øivind Gressnes og Maren Skarsem

8D: Kristin Nilsen, Jan-Øivind Gressnes og Maren Skarsem

8E: Mette Gussiås Sæther, Håvard Glimo, Vibeke Akersveen og Jens Kristian Setsaas

8F: Mette Gussiås Sæther, Håvard Glimo, Vibeke Akersveen og Jens Kristian Setsaas

9. trinn

Avdelingsleder: Inger Merete Nerland

Kontaktlærere:

9A: Tone Lyngmo, Tormod Bjerkeset og Siv Janne Grønseth

9B: Tone Lyngmo og Tormod Bjerkeset

9C: Hilde Didrichsen, Hege Hexeberg og Magne Mittet

9D: Hilde Didrichsen, Hege Hexeberg og Magne Mittet

9E: Hanne Theodorsen, Morten Liljegren og Erlend Trana

9F: Hanne Theodorsen, Morten Liljegren og Erlend Trana

10. trinn

Avdelingsleder: Per Thanke Aspli

Kontaktlærere:

10A: Mette Svendsen, Laila Myrenget og Jessica Walvåg

10B: Mette Svendsen, Laila Myrenget og Jessica Walvåg

10C: Morten Ravlo, Petter Størseth og Per E Kjesbu

10D: Morten Ravlo, Petter Størseth og Per E Kjesbu

10E: Gunn Anita Sundlisæter, Baard Olsen og Rune Korsmo

10F: Gunn Anita Sundlisæter, Baard Olsen og Rune Korsmo

Eksamen

Eksamen ved Markaplassen skole, våren 2022

På 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og lokalt gitt muntlig eksamen i ett fag.

Skriftlig eksamen

Elevene vil bli trukket ut til eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (sidemål og hovedmål).

Eksamensdatoer for sentralt gitt eksamen (skriftlig), våren 2022 er:

 • 12.05.22 Kunngjøring av trekk
 • 18.05.22 Forberedelse engelsk
 • 19.05.22 Eksamen engelsk
 • 19.05.22 Forberedelse norsk
 • 20.05.22 Eksamen norsk hovedmål
 • 23.05.22 Eksamen norsk sidemål
 • 24.05.22 Eksamen matematikk

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt på eksamensdagen i engelsk og norsk. Unntak er oversettelsesprogrammer og bruk av internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Spesielle regler for matematikk-eksamen: I del 1 av matematikk-eksamen er det kun skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler som er tillatt. På del 2 gjelder reglene som for andre eksamener.

På forberedelsesdagen før eksamen får elevene benytte seg av alle hjelpemidler.

Spesiell tilrettelegging på eksamensdagen

I følge paragraf 3-32 i opplæringsloven skal elever med behov for særskilt tilrettelegging kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket. Tiltakene skal være tilpasset elevens behov så langt råd er.

Tiltakene skal ikke føre til at eleven får fordeler i forhold til andre som ikke får tilrettelegging ved eksamen.

Skolen sender ut enkeltvedtak på de elevene som vurderes til å skulle ha krav på særskilt tilrettelegging. Dersom elever eller foreldre mener de har krav på særskilt tilrettelegging uten å ha mottatt enkeltvedtak fra skolen, kan det søkes om dette til skolen.

Elever og foreldre kan søke om utvidet tid ved å fremvise legeerklæring for allergi eller annen sykdom.

Frist for å søke settes til fredag 18. mars. Søknader med aktuelle vedlegg sendes til skolens eksamensansvarlig pr mail: inger-merete.nerland@ou.trondheim.kommune.no

Alle enkeltvedtak kan påklages til Fylkesmannen.

Fusk og plagiat

Det er fusk å bruke Internett og å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.

Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.

Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen.

Se Udir.no for konsekvenser av fusk og plagiat.

Bortvisning

Elever skal ikke hindre eller forstyrre gjennomføringen av eksamen, dersom eleven etter advarsel ikke forholder seg til reglementet som er gitt, kan han/hun bortvises av rektor. Eleven skal få mulighet til å uttale seg muntlig før rektor fatter enkeltvedtak, og vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.

Fritak fra eksamen

Elever som er fritatt for vurdering med karakter i fag som avsluttes med eksamen, skal ikke delta på eksamen. Elever som er fritatt for vurdering med karakter i sidemål får to eksamener i hovedmål, men vurderes med en felles karakter.

Rektor kan også etter søknad fra foresatte frita elever fra eksamen når det foreligger tungtveiende årsaker.

Gjennomføring og forberedelse

Markaplassen skole gjennomfører skriftlig eksamen ikt-basert, og nødvendig opplæring gis til elevene på forberedelsesdagene.

Forberedelsesmateriell til den aktuelle eksamen blir gjort tilgjengelig kl. 09.00 forberedelsesdagen. Dette gjelder for de fagene som har forberedelsesmateriell; engelsk og norsk

Tidligere eksamensoppgaver er tilgjengelig hele året og kan lastes ned på udir.no.

For mer info: Se utdanningsdirektoratet sine sider om eksamen i grunnskolen på Udir.no

Klage på skriftlig eksamen

Skal du som elev klage på karakter gitt ved skriftlig eksamen, må du gjøre det skriftlig. Du må undertegne klagen din og sende den til skolen der du er elev. Du trenger ikke å begrunne klagen. Markaplassen skole har laget et skjema som vi ønsker at du skal fylle ut når du klager.

Skolen sørger for at klagenemda får varsel om at eleven har klaget, og det vil bli gjort en ny vurdering. Vi anbefaler å få en faglærer til å lese over besvarelsen før du som elev leverer en formell klage.

Klagenemda kan vurdere eksamen til en lavere karakter enn opprinnelig. Karakteren satt av klagenemda vil bli stående som endelig.

Muntlig eksamen

Ved Markaplassen skole skal elevene ha muntlig eksamen i uke xx.

Elevene kan bli trukket ut til følgende fag: Norsk, engelsk, matematikk, krle, naturfag, samfunnsfag og språkfagene; fransk, spansk, tysk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag.

48 timer før eksamen skal eleven få vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i.

24 timer før eksamen begynner forberedelsedelen for elevene. Eleven skal få utdelt et tema eller en problemstilling. Ut fra det skal elevene forberede en kort presentasjon, som han eller hun presenterer under eksamen, før faglærer og sensor gjennomfører en fagsamtale med eksaminanten. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger han eller hun skal få på eksamensdagen.

Forberedelsedelen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at eleven skal være på skolen og ha tilgang til en lærer. Det trenger ikke være faglæreren til eleven. Forberedelsen skal hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom temaet eller problemstillingen for eksamen og læreplanen.

Rammen på eksaminasjonen er opptil 30 minutter.

I tillegg til faglærer (intern sensor) vil det være en ekstern sensor til stede under eksaminasjonen. Karakterene vil bli gitt til eleven samme dag som eksamen er gjennomført.

Eksamen skal gi eleven mulighet til vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Klage på muntlig eksamen

Ved muntlig eksamen kan ikke eleven kreve å få endret karakteren. Eleven kan bare klage på at det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Formelle feil kan for eksempel være for sen beskjed om fag, dårlig opptreden fra sensor eller at sensor legger vekt på for eksempel innsats.

Rektor skal innhente uttalelse fra eksaminator og sensor, og sender disse sammen med klagen og sin egen uttalelse til klageinstansen. Eleven skal få kopi av disse uttalelsene.

Dersom eleven får medhold i at det er gjort formelle feil, blir eksamenskarakteren annullert. Eleven kan velge om han eller hun vil gå opp til ny muntlig eksamen, i så fall med en ny sensor. Hvis eksamen var i et trekkfag, vil det bli trukket fag på nytt

Sykdom

Hvis en elev blir syk på forberedelsesdagen (gjelder skriftligeksamen i norsk og engelsk) eller på eksamensdagen, må lege oppsøkes og legeattest leveres til skolen samme dag. I grunnskolen har ikke eleven mulighet til å ta eksamen om igjen på et annet tidspunkt.

Dersom man ved skriftlig eksamen møter opp for sent, men før kl. 10.00, får man gjennomføre eksamen, men uten å få kompensert tapt tid. De som møter kl. 10.00 eller senere, får ikke gjennomføre eksamen. Det skal som hovedregel ikke være muligheter for å forlate eksamenslokalet før kl. 10.00.

Klage på standpunkt

Klage på standpunktkarakterer er regulert i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven §5-12. Det er også utarbeidet en veileder om behandling av klager på standpunktkarakterer. Denne kan du lese på følgende nettside:

Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag.

Følgende standpunktkarakterer blir gitt:

 • 8. trinn: Valgfag
 • 9. trinn: Valgfag og mat og helse
 • 10. trinn: Alle fag

Offentliggjøring av standpunktkarakterer er:

 • 31.mai: alle fag som er muntlige fag for 10. trinn (klagefrist 9. juni)
 • 7. juni: alle resterende standpunktfag (klagefrist 16. juni)

Ta kontakt med faglærer for begrunnelse dersom dere vurderer å klage. Trinnets avdelingsleder kan være behjelpelig med å sette dere i kontakt med faglærer ved behov.

Rådgivningstjenesten

Den enkelte elev har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål

Den enkelte elev har rett til to ulike former for nødvendig rådgiving:

 1. Utdannings- og yrkesrådgiving (skolerådgiving)
 2. Sosialpedagogisk rådgiving

1. Utdannings- og yrkesrådgiving (skolerådgiving)

Skolerådgiver på Markaplassen skole er Gunn Eli Wold, telefon 72 54 30 03

Fra Opplæringsloven. Forskrift § 22-3: Utdannings- og yrkesrådgivning: "Den enkelte elev har rett til rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg.

Formål:

Bevisstgjøring og støtte i valg av utdanning og yrke, og utvikling av kompetansen til å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv.

Faget "Utdanningsvalg" er for alle elever og går over alle de tre årene på ungdomstrinnet.

I forbindelse med overgangen mellom barneskole og ungdomsskole har skolerådgiver laget en plan over Markaplassen skoles arbeid med 7.trinnselevenes overgang fra Ranheim, Vikåsen, Solbakken og Jakobsli.

2. Sosialpedagogisk rådgiving

Den enkelte elev har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Formålet ved den sosialpedagogiske rådgivingen er å medvirke til at den enkelte eleven finner seg til rette i opplæringen og hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle vanskeligheter som kan ha noe å si for opplæringen og for eleven sine sosiale forhold på skolen.

Sosialpedagogisk rådgiver på Markaplassen skole er Lena Viem Settemsdal, telefon 72 54 30 13

I tillegg har hvert trinn en sosiallærer.

Spesialpedagogisk tjeneste

Spesialpedagogisk rådgiver: Astrid Kjelsnes, telefon 72 54 30 05

Hvert trinn har hver sin spesialpedagogiske kontakt.

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Annike Leivstad Mork, mobil 90 65 50 48

Kontortid: mandag, onsdag, torsdag og fredag (oddetallsuke)

Les mer om skolehelsetjenesten.

Ungdomskontaktene er på skolen på fredager fra kl. 09.00-12.30. Du treffer dem på helsesøsters kontor.

FAU

FAU består av:

Gøril Holmvassdal - 9. trinn- leder
mobil: 41 46 86 03

Linda Anita Haugen - 8. trinn kasserer
mobil: 95 13 18 21

Marthe Haseth - 8. trinn - nestleder
mobil: 97 04 17 77

Marion Sydskjør - 8. trinn - natteravnkontakt
mobil: 97 17 35 46

Henrik Tangvik Amundsen - 8/9. trinn
mobil: 40 43 36 50

Henning Fjørtoft - 9. trinn
mobil: 48 04 40 18

Helene Hauge - Vara
mobil: 41 66 15 00

Ingrid Hertzberg Vestgøte - Vara
mobil: 93 25 49 08

Referater

FAU-møte 06.05.2021

FAU-møte 08.04.2021

FAU-møte 17.12.2020

FAU-møte 19.11.2020

FAU-møte 21.01.2021

FAU-møte 04.03.2021

Brukerråd 18.02.21

FAU-møte 10.06.2021

FAU-møte 16.09.2021

Dokumenter

Saksliste årsmøte 2021

FAU årsmelding skoleåret 2019-2020

Regnskap FAU 2019-2020

Regnskap FAU 2020-2021

Vedtekter FAU Markaplassen skole

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Er Kunnskapsdepartementets rådgivende organ for skole-hjem-samarbeidet.

Utvalget rapporterer at det får mange henvendelser fra foreldre som ønsker å vite mer om hvordan de kan engasjere seg for å bidra til økt innsats og trivsel. Dette er det mye stoff om på FUGs nettsider. På disse nettsidene finner en også materiell og skoleringsopplegg for foreldre

Elevråd

Kontaktlærer for elevrådet på Markaplassen skole er Jessica Noel Walvåg.

Alle elever bidrar via valgte elevrådsrepresentanter til elevråd.

På Markaplassen skole velges en elevrepresentant fra hver undervisningsgruppe.

Elevrådet har jevnlige møter, minimum en gang per tredje uke.

Elevrådet velger et eget styre som består av syv elever. Disse skal representere alle trinn og ungdommens bystyre.

Elevrådsstyret har ansvar for å utarbeide saksliste for elevrådsmøtene.

Elevrådet jobber for et positivt skolemiljø og de jobber for at elevenes ønsker og tanker skal bli hørt av ledelsen. I tillegg fokuseres det på et rent og miljøvennlig inneklima.

Nyttårsball

FAU arrangerer nyttårsball i samarbeid med elevråd i januar hvert år.

Skolen bidrar i planlegging og gjennomføring av nyttårsballet med kontaktlærer for elevråd og miljøarbeidere.

Skoleskyss

Alt du lurer på om skoleskyss

Ansvarlig for skoleskyss på Markaplassen
Siw Toril Volnes - førstesekretær
Telefon: 72 54 30 04

Faktaopplysninger om kommunens skoleskyss.

Som elev på Markaplassen skole kan du ha rett på fri skoleskyss til og fra skolen.

Dette gjelder alle elever som enten:

 • Bor over 4 km unna skolen
 • Har farlig skolevei
 • Har legeerklæring / sakkyndig uttalelse på at eleven bør ha skyss til skolen

Søknaden fylles ut og sendes til Trondheim kommune, Markaplassen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Markaplassen skole har ikke vedtaksmyndighet i spørsmål om skoleskyss. Vi administrerer dette for fylkeskommunen.

Informasjon om busskort:

 • Elever som får vedtak om skyss med buss (ikke maxitaxi) vil få tildelt et busskort fra AtB. Kortet skal tas vare på til neste skoleår, - også om eleven eventuelt bytter skole. Busskortet følger eleven hele skole-løpet; barneskole – ungdomsskole – videregående skole.
 • Elevene kan da ta buss 2 ganger per skoledag (gyldig overgang i 3 timer).
 • Ved 100% skoleskyss har man 190 dager x 2 turer = totalt 380 turer.
 • Ved 50% skoleskyss har man 95 dager x 2 turer = totalt 190 turer.
 • Dersom man bruker kortet sitt på dager man ikke er på skolen, vil man kunne oppleve at kortet blir tomt og man må da selv betale for skoleskyssen resten av skoleåret.
 • Blir busskortet ødelagt eller at eleven mister kortet kan skolen legge inn bestilling på nytt kort. Dette koster kr 150,-.

Skolebussen vår er linje 201.

Elever i området Kuset, Ny-jord, Moen og Jonsvatnet skal benytte linje 80.

Elever fra Dragsten benytter Reistad Buss – avtale mellom Selbu kommune og Reistad buss, og det er KUN «Selbu kommune-elever» som skal benytte denne.

Elever i området Røstadbakken benytter Trøndertaxi – tur og retur.

Utleie

Vi leier ut enkelte av skolens lokaler til frivillige lag og foreninger.
For å leie lokale må dette søkes om i bookingbasen.

Kontaktperson:
Siw Toril Volnes
Telefon: 72 54 30 04

Markaplassen skole

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Markaplassen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 23.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006