Barne- og familietjenesten Heimdal

Oversiktsbilde over enheten

Kontakt Barne- og familietjenesten Heimdal

Finn ansatt og se kart

Barne- og familietjenesten (BFT) tilbyr tjenester til gravide, barn og unge mellom 0-24 år, og deres familier. Vi består av ulike tjenesteområder.

På denne siden finner du informasjon om de forskjellige avdelingene hos oss, og hva vi kan hjelpe med.

Til samlesiden om barne- og familietjenesten.

Våre avdelinger

Helsestasjonen

Helsestasjon 0–5 år er for alle barn fra de er født til de begynner på skolen. I løpet av denne tiden får de tilbud om 14 faste konsultasjoner på helsestasjonen. Første konsultasjon er hjemmebesøk til nyfødte. Når det er behov for ekstra oppfølging avtales målrettede konsultasjoner. Dette kan for eksempel gjelde amming/ernæring, søvn, motorikk, psykisk helse, foreldreveiledning og så videre. Helsestasjonen er forsterket med psykolog, sosialfaglig og fysioterapeut.

I Heimdal bydel har vi tre helsestasjoner:

Saupstad og Klæbu helsestasjon tilbyr jordmortjenester til alle gravide i bydelen

Mer informasjon om helsestasjonstjenesten her: Helsestasjonstjenestens nettsider.

Avdelingsleder:
Berit Bjerkhoel
Telefon: 94 84 32 37 / 72 54 50 50
E-post:

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Alle elever får tilbud etter et fast program, og enkeltelever følges opp etter behov. Vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser. Vi deltar også på enkelte foreldremøter. Ved akutt sykdom må fastlege kontaktes. Tjenesten er gratis.

Les mer om skolehelsetjenesten her: Skolehelsetjenestens nettsider

Avdelingsleder:
Ingvild Johansen Grødal
Telefon: 99 02 46 83 / 72 54 50 50
E-post:

Trondheimshjelpa Heimdal

Trondheimshjelpa er et forebyggende og helsefremmende tilbud for barn, ungdom, deres familie og øvrige nettverk. Vi tilbyr foreldreveiledning, både individuelt og i grupper. I tillegg gir vi individuell psykisk helsehjelp, ved lette til moderate psykiske helseplager hos barn og unge. Avdelingen kan tilby barn, unge og deres familier samtaler og ulike former for råd og veiledning, både individuelt og i gruppe. 

Trondheimshjelpa jobber både individrettet og ut mot barnehagen og skolen. Tilbudet er frivillig og man kan ta kontakt med oss direkte eller via helsestasjon, barnehage/skole, fastlege og skolehelsetjenesten.

Les mer om Trondheimshjelpa her: Trondheimshjelpas nettsider.

Mottakstelefon er åpen mandag fra kl 12.00-15.00, og onsdag og fredag fra kl 08.30-11.30.
Telefon 91 56 01 13 
Mail:

Avdelingsleder:
Tuva C. Gripp Jensen
Telefon: 91 86 81 08 / 72 54 50 50
E-post:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en rådgivende og sakkyndig instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

PP-tjenesten er til for å hjelpe, bistå og veilede barnehager og skoler slik at alle barn med behov for hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser. PP-tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering.

Les mer om PP-tjenesten her: Informasjonsside om spesialpedagogisk hjelp og andre tilretteleggingsbehov.

Avdelingsleder:
Trine Bjørgen
Telefon: 92 60 46 33 / 72 54 50 50
E-post:

Barneverntjenesten

Barnevernstjenesten jobber for at barn skal leve under trygge og gode forhold. Barnevernstjenesten kan sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien ved særlig behov. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. 

Du kan ta kontakt med barneverntjenestens mottak for å få råd og veiledning eller drøfte eventuelle problemstillinger på telefon 72 54 50 50. Ønsker du å melde bekymring for et barn eller har behov for bistand, kan du melde i fra til barnevernet her

Utenom våre åpningstider kan du ta kontakt med Barnevernvakta.

Les mer om barnevernstjenesten her: Barnevernstjenestens nettsider.

Avdelingsleder:
Kristin Myrvaagnes
Telefon: 92 28 78 79 / 72 54 50 50
E-post:

Mor i Norge-studien

Skal du bli mor for første gang, og opplever at du trenger mer hjelp og støtte enn det som per i dag finnes på helsestasjon og hos fastlege?
Da håper vi du har lyst til å være med i Mor i Norge-studien (MiNS)

Mer informasjon om Mor i Norge-studien

Mor i Norge-studien er Norges største studie av forebyggende tiltak blant førstegangsforeldre. Vi vil undersøke hvordan det går med de som skal bli mor for første gang og som har behov for mer oppfølging enn det som per i dag tilbys på helsestasjonen og hos fastlege.

Studien gjennomføres i 33 norske kommuner, og har oppstart 1. juni 2023. Over ca. to år vil vi rekruttere 600-700 gravide kvinner til studien. Forskerne vil følge familiene fra mor er gravid og frem til barnet er 2 år. Deretter er det planlagt en oppfølgingsstudie hvor forskerne følger familien videre frem til barnet fyller 17 år. De som blir med vil i første omgang bli invitert til å svare på til sammen fem spørreskjemaer: et spørreskjema ved oppstart, et i graviditeten og tre skjemaer i barnets to første leveår.

Hensikten med studien er å undersøke oppfølgingen av de som skal bli mor for første gang, både underveis i graviditeten og i den første tiden som mor. Målet er å få kunnskap om hva slags støtte kvinnene har behov for i svangerskapet og småbarnsperioden, og å finne ut om noen tilbud er mer nyttige enn andre. Slik kunnskap kan forbedre tilbudet til førstegangsforeldre i fremtiden. Gode tjenester rettet mot gravide kan fremme sunne svangerskap, forbedre oppvekstvilkårene for barn og styrke foreldrenes livssituasjon.

Ved å dele dine erfaringer om det å bli mor for første gang, vil du bidra til at helsehjelpen til førstegangsforeldre med ekstra oppfølgingsbehov kan bli bedre i fremtiden. Les mer om hvem som kan bli med i studien og hva det innebærer å delta.

Mor i Norge-studien er ledet av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet og finansiert av Bufdir - Barne, ungdoms og familiedirektoratet. Prosjektleder Anne Grete Tøge er ansvarlig for personvernet i studien.

Ønsker du å delta eller få mer informasjon, si i fra til din jordmor eller fastlege. Du kan også ta direkte kontakt med:

Teamleder Monica Wold Gustafson
Telefon: 91 34 30 62 / 72 54 50 50
E-post:

Administrasjonskonsulent Benthe Hegvik
Telefon: 95 01 46 44 / 72 54 50 50
E-post:

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Heimdal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 047600

Adresse: Reier Søbstads veg 22, 7078 SAUPSTAD

Leder

Thomas Berge Mjølhus
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Nurcan Akat

Barnevernspedagog

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Hacer Akdemir

Økonomikonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Firat Akdeve

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Mona Andersen

Teamleder

Telefon:

E-post:

Mari Angell-Petersen

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Gabriel Barrera

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Marit Berg

Psykologspesialist II

Direktetelefon:

E-post:

Anne Katrine Solberg Berntsen

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Berson

Ped/ps.rådg.II

Direktetelefon:

E-post:

Caroline Bjerkan

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Berit Bjerkhoel

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Trine Bjørgen

Avdelingsleder

Direktetelefon:

E-post:

Ida Mosve Bjørnbet

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Johanne Bjørnseth

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Ragnhild Harkjerr Blakli

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Hege Breida

Personalkonsulent/koordinator

Telefon:

E-post:

Line Elise Dahl

Ped. psyk rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Kerstin Danielsen

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Distad-Solem

Psykologspesialist II

Direktetelefon:

E-post:

Anne Bekhta Djaouat

Ped. psyk rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Yulia Efimova

Ped. psyk rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Cassandra Egeland

Sykepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Martin Elverum

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Fikkan

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Eirin Fjerdrumsmoen

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Eva Fredriksen

Familielos

Direktetelefon:

E-post:

Sigrun Aasen Frigstad

Helsesykepleier m/master

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anne Kristin Haarstad Fykse

Jordmor

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Kristin Færgestad

Logoped

Direktetelefon:

E-post:

Monica Wold Gustafson

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Derya Guven

Brobygger

Direktetelefon:

E-post:

Annabel Dalhus Gåsterud

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Hage

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Kristine Fjærvoll Halvorsen

Sykepleier/helsesekretær

Telefon:

E-post:

Maria Teresa Hansen

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Mette Ustgård Hanssen

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Guri Skott Haugen

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Kari Haugrud

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Grethe Heggem

Saksbehandler

Direktetelefon:

E-post:

Benthe Hegvik

Teamkoordinator

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Rita Oddrun Henriksen

Ped. psyk rådgiver

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Mona Sørøy Holberg

Ped. psyk rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Ann Christin Holbø

Sosionom

Telefon:

E-post:

Ruth Kari Skjetne Holmli

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Anne Marie Hovin

Jordmor

Direktetelefon:

E-post:

Mona Johansen Isberg

Barnevernspedagog III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tuva Chr Gripp Jensen

Avdelingsleder

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Karlsen

Ped. psyk rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Anne Kjeldstad

Familiesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Marita Kjørsvik

Logoped

Direktetelefon:

E-post:

Merete Klemmetvoll

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Julie Hågensen Kleven

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Rigmor Knutsen

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Julia Garmager Kristiansen

Ped. psyk rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Miriam Krogh-Ervik

Helsesykepleier II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Synnøve Kval

Familiesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Anette Kvam

Ped. psyk rådgiver

Telefon:

E-post:

Elin Kvernberg

Familiesykepleier

Telefon:

E-post:

Lise Årvåg Kaarvand

Helsesekretær

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kine Hegstad Lie

Helsesykepleier

Telefon:

E-post:

Gunnhild Aune Ligård

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Unni Marie Lindbak

Barnevernspedagog

E-post:

Solveig Ljøkjell

Teamleder

Telefon:

E-post:

Laila Lossius

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Ann Kristin Lund

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Kamilla Lund

Sosionom

Direktetelefon:

E-post:

Mona Lund

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Trude Slåli Lyng

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Eila Løvold

Jordmor

Direktetelefon:

E-post:

Vivian Engvik Magnetun

Familiesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Christin Parelius Mauseth

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Marita Misiewicz

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Britt Kari H. Mjøen

Spesialpedagog

Direktetelefon:

E-post:

Synne Nørstebø Moshagen

PP rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

June Mosti

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Andreas-René Sørflaten Mostuen

Psykologstudent

Telefon:

E-post:

Faith Wanjeri Mukuah

Jordmorstudent

Telefon:

E-post:

Kristin Myrvaagnes

Barnevernleder

Telefon:

E-post:

Pia Sofie Måbø

Psykologstudent

Telefon:

E-post:

Kristina Sørensen Nerland

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Bente Nervik

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Magnus Nilsen

Barnevernspedagog

Telefon:

E-post:

Sidsel Margrethe Storvik Nilsen

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Vilde Steen Norbotn

Ped. psyk rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Jeanette Louise Floridon Nordtømme

Ped. psyk rådgiver

Telefon:

E-post:

Gaute Wilhelm Olsen

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Jill Olsen

Førstesekretær

Telefon:

E-post:

Therese Oterhals

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Mette Tolnæs Paulsen

Ped. psyk rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Anette Garstad Pettersen

Familiesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Presthus

Jordmor

Telefon:

E-post:

Marius Paasche

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Renate Myrseth Rasmussen

Fagleder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Angelo Admirali Rath

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Emilie Reklev

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Grete Sve Rian

Spesialpedagog I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Signe Holm Risan

Psykolog

Direktetelefon:

E-post:

Jostein Rodal

Barnevernspedagog

Telefon:

E-post:

Guro Rønning

Sykepleier/helsesekretær

Telefon:

E-post:

Linn Rønningsgrind

Miljøterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Rita Sand

Ped. psyk rådgiver

Telefon:

E-post:

Kristine Sundstrøm Sandkjernan

Jordmor

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Siri Ellefsen Selvnes

Barnevernleder

Telefon:

E-post:

Linn Moen Simonsen

Ped. psyk rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Kjersti Sivertsen

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Aasa Synnøve Lysvold Sjømæling

Spesialpedagog

Direktetelefon:

E-post:

Cecilie Skjervold

Sosionom

Direktetelefon:

E-post:

Sigrid Skjønne

Ped. psyk rådgiver

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Pernille Gamst Skrødahl

Barnevernsepdagog

Direktetelefon:

E-post:

Ylva Sofie Gamst Skrødahl

Sosionom

Direktetelefon:

E-post:

Tove Steen

Helsesekretær

E-post:

Andrea Bakke Stenhaug

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Guri Dybvik Stokland

Psykologspesialist II

Direktetelefon:

E-post:

Stein Arne Storflor

Student ho 3.år

Direktetelefon:

E-post:

Grethe Bjørnstu Storleer

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Veronica Nilsen Storvik

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Ingunn Stubsjøen

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Oda Støre

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Christin Sundet

Ped/psyk. rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Mona Sundstrøm

Helsesykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Line Rogne Svanem

Familieveileder

Direktetelefon:

E-post:

Tonje Svinndal

Førstesekretær

Telefon:

E-post:

Oda Elise Marie Taklo

Sosionom

Direktetelefon:

E-post:

Anne Thomassen

Ped. psyk rådgiver

Direktetelefon:

E-post:

Leila Bollandsås Thorvaldsen

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Anne Tran

Helsesykepleier

Telefon:

E-post:

Julie Vedvik

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Lise Røyneland Veiberg

Psykologspesialist

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Turid Veie-Rosvoll

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Bjørn Tore Vigdal

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Gjertrud Voldrønning

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Pia Nervik Vollen

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Mari Fosseide Westbye

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Marie Aunaas Wik

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Trine Wollan

Helsesykepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Line Aamold

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Anne Palma Åsheim

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 31.01.2024

047600

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward