Barne- og familietjenesten Heimdal

Oversiktsbilde over enheten

Kontakt Barne- og familietjenesten Heimdal

Se kart

Barne- og familietjenesten (BFT) tilbyr tjenester til gravide, barn og unge mellom 0-24 år, og deres familier. Vi består av ulike tjenesteområder.

På denne siden finner du informasjon om de forskjellige avdelingene hos oss, og hva vi kan hjelpe med.

Til samlesiden om barne- og familietjenesten.

Våre avdelinger

Helsestasjonen

Helsestasjon 0–5 år er for alle barn fra de er født til de begynner på skolen. I løpet av denne tiden får de tilbud om 14 faste konsultasjoner på helsestasjonen. Første konsultasjon er hjemmebesøk til nyfødte. Når det er behov for ekstra oppfølging avtales målrettede konsultasjoner. Dette kan for eksempel gjelde amming/ernæring, søvn, motorikk, psykisk helse, foreldreveiledning og så videre. Helsestasjonen er forsterket med psykolog, sosialfaglig og fysioterapeut.

I Heimdal bydel har vi tre helsestasjoner:

Saupstad og Klæbu helsestasjon tilbyr jordmortjenester til alle gravide i bydelen

Mer informasjon om helsestasjonstjenesten her: Helsestasjonstjenestens nettsider.

Avdelingsleder:
Berit Bjerkhoel
Telefon: 94 84 32 37 / 72 54 50 50
E-post: berit.bjerkhoel@trondheim.kommune.no

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Alle elever får tilbud etter et fast program, og enkeltelever følges opp etter behov. Vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser. Vi deltar også på enkelte foreldremøter. Ved akutt sykdom må fastlege kontaktes. Tjenesten er gratis.

Les mer om skolehelsetjenesten her: Skolehelsetjenestens nettsider

Avdelingsleder:
Ingvild Johansen Grødal
Telefon: 99 02 46 83 / 72 54 50 50
E-post: ingvild.johansen.grodal@trondheim.kommune.no

Trondheimshjelpa Heimdal

Trondheimshjelpa er et forebyggende og helsefremmende tilbud for barn, ungdom, deres familie og øvrige nettverk. Vi tilbyr foreldreveiledning, både individuelt og i grupper. I tillegg gir vi individuell psykisk helsehjelp, ved lette til moderate psykiske helseplager hos barn og unge. Avdelingen kan tilby barn, unge og deres familier samtaler og ulike former for råd og veiledning, både individuelt og i gruppe. 

Trondheimshjelpa jobber både individrettet og ut mot barnehagen og skolen. Tilbudet er frivillig og man kan ta kontakt med oss direkte eller via helsestasjon, barnehage/skole, fastlege og skolehelsetjenesten.

Les mer om Trondheimshjelpa her: Trondheimshjelpas nettsider.

Mottakstelefon er åpen mandag, onsdag og fredag kl 08.30-12.00.
Telefon 91 56 01 13 
Mail: trondheimshjelpa.bft-heimdal@trondheim.kommune.no

Avdelingsleder:
Kristin Myrvaagnes
Telefon: 92 28 78 79 / 72 54 50 50
E-post: kristin.myrvaagnes@trondheim.kommune.no

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en rådgivende og sakkyndig instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

PP-tjenesten er til for å hjelpe, bistå og veilede barnehager og skoler slik at alle barn med behov for hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser. PP-tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering.

Les mer om PP-tjenesten her: Informasjonsside om spesialpedagogisk hjelp og andre tilretteleggingsbehov.

Avdelingsleder:
Trine Bjørgen
Telefon: 92 60 46 33 / 72 54 50 50
E-post: trine.bjorgen@trondheim.kommune.no

Barneverntjenesten

Barnevernstjenesten jobber for at barn skal leve under trygge og gode forhold. Barnevernstjenesten kan sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien ved særlig behov. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. 

Du kan ta kontakt med barneverntjenestens mottak for å få råd og veiledning eller drøfte eventuelle problemstillinger på telefon 72 54 50 50. Ønsker du å melde bekymring for et barn eller har behov for bistand, kan du melde i fra til barnevernet her

Utenom våre åpningstider kan du ta kontakt med Barnevernvakta.

Les mer om barnevernstjenesten her: Barnevernstjenestens nettsider.

Avdelingsleder:
Siri Ellefsen Selvnes
Telefon: 93 05 87 06 / 72 54 50 50
E-post: siri.ellefsen.selvnes@trondheim.kommune.no

Mor i Norge-studien

Skal du bli mor for første gang, og opplever at du trenger mer hjelp og støtte enn det som per i dag finnes på helsestasjon og hos fastlege?
Da håper vi du har lyst til å være med i Mor i Norge-studien (MiNS)

Mer informasjon om Mor i Norge-studien

Mor i Norge-studien er Norges største studie av forebyggende tiltak blant førstegangsforeldre. Vi vil undersøke hvordan det går med de som skal bli mor for første gang og som har behov for mer oppfølging enn det som per i dag tilbys på helsestasjonen og hos fastlege.

Studien gjennomføres i 33 norske kommuner, og har oppstart 1. juni 2023. Over ca. to år vil vi rekruttere 600-700 gravide kvinner til studien. Forskerne vil følge familiene fra mor er gravid og frem til barnet er 2 år. Deretter er det planlagt en oppfølgingsstudie hvor forskerne følger familien videre frem til barnet fyller 17 år. De som blir med vil i første omgang bli invitert til å svare på til sammen fem spørreskjemaer: et spørreskjema ved oppstart, et i graviditeten og tre skjemaer i barnets to første leveår.

Hensikten med studien er å undersøke oppfølgingen av de som skal bli mor for første gang, både underveis i graviditeten og i den første tiden som mor. Målet er å få kunnskap om hva slags støtte kvinnene har behov for i svangerskapet og småbarnsperioden, og å finne ut om noen tilbud er mer nyttige enn andre. Slik kunnskap kan forbedre tilbudet til førstegangsforeldre i fremtiden. Gode tjenester rettet mot gravide kan fremme sunne svangerskap, forbedre oppvekstvilkårene for barn og styrke foreldrenes livssituasjon.

Ved å dele dine erfaringer om det å bli mor for første gang, vil du bidra til at helsehjelpen til førstegangsforeldre med ekstra oppfølgingsbehov kan bli bedre i fremtiden. Les mer om hvem som kan bli med i studien og hva det innebærer å delta.

Mor i Norge-studien er ledet av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet og finansiert av Bufdir - Barne, ungdoms og familiedirektoratet. Prosjektleder Anne Grete Tøge er ansvarlig for personvernet i studien.

Ønsker du å delta eller få mer informasjon, si i fra til din jordmor eller fastlege. Du kan også ta direkte kontakt med:

Teamleder Monica Wold Gustafson
Telefon: 91 34 30 62 / 72 54 50 50
E-post: morinorgestudien@trondheim.kommune.no

Administrasjonskonsulent Benthe Hegvik
Telefon: 95 01 46 44 / 72 54 50 50
E-post: morinorgestudien@trondheim.kommune.no

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Heimdal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 047600

Sist oppdatert: 27.10.2023

047600

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB