Markaplassen skole

Markaplassen skole

Kontakt Markaplassen skole

Finn ansatt og se kart

Om skolen

Vi jakter på mulighetene!

Markaplassen ungdomsskole ligger på Vikåsen i bydelen Ranheim.

Skolen har ca. 500 elever og ca. 50 ansatte.

Skolebygg

Bygget er fra 2001 og inneholder ulike typer undervisningsarealer. Kroppsøvingssalene ligger i Vikåsenhallen, som er nærmeste nabo.

Pedagogisk profil

Skolen har fokus på tilpasset opplæring. Vi bestreber oss på å legge forholdene best mulig til rette for at den enkelte elev skal oppnå størst mulig læringsutbytte både faglig og sosialt. Elevene deltar aktivt i eget læringsarbeid.

Satsingsområder: Klasseledelse, lesing i alle fag, vurdering for læring.

Trinn - arbeidslag - lærerteam

Skolen er inndelt i trinn med hver sin avdelingsleder.

Trinnenes lærerteam dekker fagkompetansen som trengs på trinnet. Der dette ikke er gjennomførbart brukes lærere fra andre trinn.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ledelse og administrasjon

Ledelsen

Rektor

Telefon: 72 54 30 02
Mobil: 99 23 38 37

Avdelingsleder 10. trinn

Telefon: 72 54 30 06
Mobil: 95 84 60 07

Avdelingsleder 8. trinn

Telefon: 72 54 30 08
Mobil: 91 62 51 31

Avdelingsleder 9. trinn

Telefon: 72 54 30 07
Mobil: 90 92 18 38

Administrasjonen

Konsulent

Telefon: 72 54 30 04

Rådgivning

Skolerådgiver

Telefon: 72 54 30 03

Skoleåret 24/25  er det Jan-Øivind Gressnes som er skolerådgiver

Sosialpedagogisk rådgiver

Telefon: 72 54 30 13

Spesialpedagogisk rådgiver

Telefon: 72 54 30 05

Trinnene

8. trinn

Avdelingsleder: Merete Husby

Kontaktlærere

8A: Sigmund Aagaard, Eva Sofie Dahlø Kvalnes og Per Kjesbu

8B: Sigmund Aagaard, Eva Sofie Dahlø Kvalnes og Per Kjesbu

8C: Pål Erlend Trana, Hilde Didrichsen og Pamela Bjørnevik 

8D: Pål Erlend Trana, Hilde Didrichsen og Pamela Bjørnevik 

8E: Maren Skarsem, Ronnie Hansen Lia og Jens Kristian Setsaas

8F: Maren Skarsem, Ronnie Hansen Lia og Jens Kristian Setsaas

9. trinn

Avdelingsleder: Inger Merete Nerland

Kontaktlærere:

9A: Tone Lyngmo, Tormod Bjerkeset og Mathias Mesteig Haldorsen

9B: Tone Lyngmo, Tormod Bjerkeset og Mathias Mesteig Haldorsen

9C: Magne Mittet, Morten Liljegren og Kine Småvik Johnsen

9D: Magne Mittet, Morten Liljegren og Kine Småvik Johnsen

9E: Hege Hexeberg, Else-Linn Øverkil og Siv Janne Grønseth

9F: Hege Hexeberg, Else-Linn Øverkil

10. trinn

Avdelingsleder: Per  Thanke Aspli

Kontaktlærere:

10A: Mette Gussiås Sæter, Jessica Walvåg og Petter Størseth

10B: Mette Gussiås Sæter, Jessica Walvåg og Petter Størseth

10C: Baard Olsen, Bhanu Kaushal og Rune Korsmo

10D: Baard Olsen, Bhanu Kaushal og Rune Korsmo

10E: Gunn Anita Sundlisæter, Vibeke Heggem og Mette Svendsen

10F: Gunn Anita Sundlisæter, Vibeke Heggem og Mette Svendsen

 

Valgfag

Valgfagene vi tilbyr skoleåret 2024/25.

Eksamen

Eksamen ved Markaplassen skole, våren 2025

På 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og lokalt gitt muntlig eksamen i ett fag.

Skriftlig eksamen

Elevene vil bli trukket ut til eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (sidemål og hovedmål).

Eksamensdatoer for sentralt gitt eksamen (skriftlig), våren 2025 er:

 • xx.05.25 Kunngjøring av trekk
 • xx.05.25 Forberedelse engelsk
 • xx.05.25 Eksamen engelsk og forberedelse norsk
 • xx.05.25 Eksamen norsk hovedmål
 • xx.05.25 Eksamen norsk, sidemål
 • xx.05.25 Eksamen matematikk

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt på eksamensdagen i engelsk og norsk. Unntak er oversettelsesprogrammer og bruk av internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Spesielle regler for matematikk-eksamen: I del 1 av matematikk-eksamen er det kun skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler som er tillatt. På del 2 gjelder reglene som for andre eksamener.

På forberedelsesdagen før eksamen får elevene benytte seg av alle hjelpemidler.

Spesiell tilrettelegging på eksamensdagen

I følge paragraf 3-32 i opplæringsloven skal elever med behov for særskilt tilrettelegging kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket. Tiltakene skal være tilpasset elevens behov så langt råd er.

Tiltakene skal ikke føre til at eleven får fordeler i forhold til andre som ikke får tilrettelegging ved eksamen.

Skolen sender ut enkeltvedtak på de elevene som vurderes til å skulle ha krav på særskilt tilrettelegging. Dersom elever eller foreldre mener de har krav på særskilt tilrettelegging uten å ha mottatt enkeltvedtak fra skolen, kan det søkes om dette til skolen.

Elever og foreldre kan søke om utvidet tid ved å fremvise legeerklæring for allergi eller annen sykdom.

Frist for å søke settes til fredag 15. mars. Søknader med aktuelle vedlegg sendes til skolens eksamensansvarlig pr e-post: .

Alle enkeltvedtak kan påklages til Statsforvalteren.

Fusk og plagiat

Det er fusk å bruke Internett og å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.

Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.

Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen.

Se Udir.no for konsekvenser av fusk og plagiat.

Bortvisning

Elever skal ikke hindre eller forstyrre gjennomføringen av eksamen, dersom eleven etter advarsel ikke forholder seg til reglementet som er gitt, kan han/hun bortvises av rektor. Eleven skal få mulighet til å uttale seg muntlig før rektor fatter enkeltvedtak, og vedtaket kan påklages til Statsforvalteren.

Fritak fra eksamen

Elever som er fritatt for vurdering med karakter i fag som avsluttes med eksamen, skal ikke delta på eksamen. Elever som er fritatt for vurdering med karakter i sidemål skal kun ha eksamen i hovedmål.

Rektor kan også etter søknad fra foresatte frita elever fra eksamen når det foreligger tungtveiende årsaker.

Gjennomføring og forberedelse

Markaplassen skole gjennomfører skriftlig eksamen ikt-basert, og nødvendig opplæring gis til elevene på forberedelsesdagene.

Forberedelsesmateriell til den aktuelle eksamen blir gjort tilgjengelig kl. 09.00 forberedelsesdagen. Dette gjelder for de fagene som har forberedelsesmateriell; engelsk og norsk

Tidligere eksamensoppgaver er tilgjengelig hele året og kan lastes ned på udir.no.

For mer info: Se utdanningsdirektoratet sine sider om eksamen i grunnskolen på Udir.no

Klage på skriftlig eksamen

Skal du som elev klage på karakter gitt ved skriftlig eksamen, må du gjøre det skriftlig. Du må undertegne klagen din og sende den til skolen der du er elev. Du trenger ikke å begrunne klagen. Markaplassen skole har laget et skjema som vi ønsker at du skal fylle ut når du klager.

Skolen sørger for at klagenemda får varsel om at eleven har klaget, og det vil bli gjort en ny vurdering. Vi anbefaler å få en faglærer til å lese over besvarelsen før du som elev leverer en formell klage.

Klagenemda kan vurdere eksamen til en lavere karakter enn opprinnelig. Karakteren satt av klagenemda vil bli stående som endelig.

Muntlig eksamen

Ved Markaplassen skole skal elevene ha muntlig eksamen i uke xx.

Elevene kan bli trukket ut til følgende fag: Norsk, engelsk, matematikk, KRLE, naturfag, samfunnsfag og språkfagene; fransk, spansk, tysk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag.

48 timer før eksamen skal eleven få vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i.

24 timer før eksamen begynner forberedelsedelen for elevene. Eleven skal få utdelt et tema eller en problemstilling. Ut fra det skal elevene forberede en kort presentasjon, som han eller hun presenterer under eksamen, før faglærer og sensor gjennomfører en fagsamtale med eksaminanten. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger han eller hun skal få på eksamensdagen.

Forberedelsedelen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at eleven skal være på skolen og ha tilgang til en lærer. Det trenger ikke være faglæreren til eleven. Forberedelsen skal hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom temaet eller problemstillingen for eksamen og læreplanen.

Rammen på eksaminasjonen er opptil 45 minutter for praktisk-muntlige fag (naturfag, matematikk og arbeidslivsfag), og 30 minutter for resterende fag.

I tillegg til faglærer (intern sensor) vil det være en ekstern sensor til stede under eksaminasjonen. Karakterene vil bli gitt til eleven samme dag som eksamen er gjennomført.

Eksamen skal gi eleven mulighet til vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Klage på muntlig eksamen

Ved muntlig eksamen kan ikke eleven kreve å få endret karakteren. Eleven kan bare klage på at det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Formelle feil kan for eksempel være for sen beskjed om fag, dårlig opptreden fra sensor eller at sensor legger vekt på for eksempel innsats.

Rektor skal innhente uttalelse fra eksaminator og sensor, og sender disse sammen med klagen og sin egen uttalelse til klageinstansen. Eleven skal få kopi av disse uttalelsene.

Dersom eleven får medhold i at det er gjort formelle feil, blir eksamenskarakteren annullert. Eleven kan velge om han eller hun vil gå opp til ny muntlig eksamen, i så fall med en ny sensor. Hvis eksamen var i et trekkfag, vil det bli trukket fag på nytt

Sykdom

Hvis en elev blir syk på forberedelsesdagen (gjelder skriftligeksamen i norsk og engelsk) eller på eksamensdagen, må lege oppsøkes og legeattest leveres til skolen samme dag. I grunnskolen har ikke eleven mulighet til å ta eksamen om igjen på et annet tidspunkt.

Dersom man ved skriftlig eksamen møter opp for sent, men før kl. 10.00, får man gjennomføre eksamen, men uten å få kompensert tapt tid. De som møter kl. 10.00 eller senere, får ikke gjennomføre eksamen. Det skal som hovedregel ikke være muligheter for å forlate eksamenslokalet før kl. 10.00.

Klage på standpunkt

Klage på standpunktkarakterer er regulert i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven §5-12. Det er også utarbeidet en veileder om behandling av klager på standpunktkarakterer. Denne kan du lese på følgende nettside:

Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag.

Følgende standpunktkarakterer blir gitt:

 • 8. trinn: Valgfag
 • 9. trinn: Valgfag og mat og helse
 • 10. trinn: Alle fag

Offentliggjøring av standpunktkarakterer, dato kommer i Vigilo.

Ta kontakt med faglærer for begrunnelse dersom dere vurderer å klage. Trinnets avdelingsleder kan være behjelpelig med å sette dere i kontakt med faglærer ved behov.

Rådgivningstjenesten

Den enkelte elev har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål

Den enkelte elev har rett til to ulike former for nødvendig rådgiving:

 1. Utdannings- og yrkesrådgiving (skolerådgiving)
 2. Sosialpedagogisk rådgiving

1. Utdannings- og yrkesrådgiving (skolerådgiving)

Skolerådgiver på Markaplassen skole er Astrid Vagnildhaug, telefon 72 54 30 03

Fra Opplæringsloven. Forskrift § 22-3: Utdannings- og yrkesrådgivning: "Den enkelte elev har rett til rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg.

Formål:

Bevisstgjøring og støtte i valg av utdanning og yrke, og utvikling av kompetansen til å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv.

Faget "Utdanningsvalg" er for alle elever og går over alle de tre årene på ungdomstrinnet.

I forbindelse med overgangen mellom barneskole og ungdomsskole har skolerådgiver laget en plan over Markaplassen skoles arbeid med 7.trinnselevenes overgang fra Ranheim, Vikåsen, Solbakken og Jakobsli.

2. Sosialpedagogisk rådgiving

Den enkelte elev har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Formålet ved den sosialpedagogiske rådgivingen er å medvirke til at den enkelte eleven finner seg til rette i opplæringen og hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle vanskeligheter som kan ha noe å si for opplæringen og for eleven sine sosiale forhold på skolen.

Sosialpedagogisk rådgiver på Markaplassen skole er , telefon 72 54 30 13

I tillegg har hvert trinn en sosiallærer.

Spesialpedagogisk tjeneste

Spesialpedagogisk rådgiver: , telefon 72 54 30 05

Hvert trinn har hver sin spesialpedagogiske kontakt.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier:
Mobil: 90 68 14 39

Til stede:
mandag, onsdag, torsdag og annenhver fredag (like uker)

Les mer om skolehelsetjenesten.

FAU

FAU består av representanter fra alle trinn.

Kontaktperson:FAU-leder Signe Marie Søraunet, , Mobil:  90 94 51 02

Referater

Skoleåret 2023/2024

Skoleåret 2022/2023

Skoleåret 2021/2022

Skoleåret 2020/2021

Dokumenter

 

 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Er Kunnskapsdepartementets rådgivende organ for skole-hjem-samarbeidet.

Utvalget rapporterer at det får mange henvendelser fra foreldre som ønsker å vite mer om hvordan de kan engasjere seg for å bidra til økt innsats og trivsel. Dette er det mye stoff om på FUGs nettsider. På disse nettsidene finner en også materiell og skoleringsopplegg for foreldre

Natteravn

Vår skole har blitt en Natteravnskole fordi vi ønsker å bidra til et trygt oppvekstmiljø for barn og unge i området vårt. Vi har inngått et samarbeid med andre skoler i bydelen gjennom Natteravn CRO for å få til en sterk, robust og slagkraftig natteravnsatsing i nærmiljøet vårt.

Tilbakemeldinger fra politi og andre aktører tilsier at det er et økende behov for trygge voksne ute blant våre barn og unge, og vi i FAU ser at her kan vi som skole/foreldre bidra!

Natteravning er en kveldstur med mening! Å være natteravn betyr:

 • En kveldstur på ca 4 timer sammen med andre foreldre. Man er ikke «borgerpoliti», men er tilstede i områder hvor barn og unge ferdes - se dem og si hei! Ta ansvar og være tilgjengelig for de som vil slå av en prat eller trenger medmenneskelig omsorg.
 • Det handler også om at vi sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn slik at barn og unge får en tryggere oppvekst.
 • Som natteravn får du anledning til å diskutere med og lære av andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns liv og kunnskap om hva de unge er opptatt av. Det er en av grunnene til at natteravnene i dag regnes som Norges største og kanskje viktigste voksenopplæringsprosjekt.
 • Mange vil kjenne på at deres barn ikke er så mye ute på egen hånd. De er heller hjemme sammen med venner og familie, og derfor «angår ikke natteravn oss». Vit at innsatsen dere gjør nå er med på å påvirke det miljøet som dine barn/ungdom vil møte på den dagen de tar seg en tur ut; enten det er bading på Grilstad, Estenstadmarka eller Nydammen, grilling i Hansbakkfjæra eller henging rundt skolene og idrettsanlegg.

Natteravning gir resultater, både her og nå, OG på lengre sikt!

Elevråd

Kontaktlærer for elevrådet på Markaplassen skole er

Alle elever bidrar via valgte elevrådsrepresentanter til elevråd.

På Markaplassen skole velges en elevrepresentant fra hver undervisningsgruppe.

Elevrådet har jevnlige møter, minimum en gang per tredje uke.

Elevrådet velger et eget styre som består av syv elever. Disse skal representere alle trinn og ungdommens bystyre.

Elevrådsstyret har ansvar for å utarbeide saksliste for elevrådsmøtene.

Elevrådet jobber for et positivt skolemiljø og de jobber for at elevenes ønsker og tanker skal bli hørt av ledelsen. I tillegg fokuseres det på et rent og miljøvennlig inneklima.

Vårball

FAU arrangerer nyttårsball i samarbeid med elevråd i april hvert år.

Skolen bidrar i planlegging og gjennomføring av vårballet med kontaktlærer for elevråd og miljøarbeidere.

Skoleskyss

Alt du lurer på om skoleskyss

Ansvarlig for skoleskyss på Markaplassen
Line Bekkelund - konsulent
Telefon: 72 54 30 04

Faktaopplysninger om kommunens skoleskyss.

Som elev på Markaplassen skole kan du ha rett på fri skoleskyss til og fra skolen.

Dette gjelder alle elever som enten:

 • Bor over 4 km unna skolen
 • Har farlig skolevei
 • Har legeerklæring / sakkyndig uttalelse på at eleven bør ha skyss til skolen

Søknaden fylles ut og sendes til Trondheim kommune, Markaplassen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Markaplassen skole har ikke vedtaksmyndighet i spørsmål om skoleskyss. Vi administrerer dette for fylkeskommunen.

Informasjon om busskort:

 • Elever som får vedtak om skyss med buss (ikke maxitaxi) vil få tildelt et busskort fra AtB. Kortet skal tas vare på til neste skoleår, - også om eleven eventuelt bytter skole. Busskortet følger eleven hele skole-løpet; barneskole – ungdomsskole – videregående skole.
 • Elevene kan da ta buss 2 ganger per skoledag (gyldig overgang i 3 timer).
 • Ved 100% skoleskyss har man 190 dager x 2 turer = totalt 380 turer.
 • Ved 50% skoleskyss har man 95 dager x 2 turer = totalt 190 turer.
 • Dersom man bruker kortet sitt på dager man ikke er på skolen, vil man kunne oppleve at kortet blir tomt og man må da selv betale for skoleskyssen resten av skoleåret.
 • Blir busskortet ødelagt eller at eleven mister kortet kan skolen legge inn bestilling på nytt kort. Dette koster kr 150,-.

Skolebussen vår er linje 201.

Elever i området Kuset, Ny-jord, Moen og Jonsvatnet skal benytte linje 80.

Elever fra Dragsten og området Røstadbakken benytter Trøndertaxi

Utleie

Vi leier ut enkelte av skolens lokaler til frivillige lag og foreninger.
For å leie lokale må dette søkes om i bookingbasen.

Kontaktperson:

Line BekkelundTelefon: 72 54 30 04

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Markaplassen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 021110

Adresse: Vikåsen 26, 7054 RANHEIM

Leder

Rune Haldorsen
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Elias Broderstad Ahvensalmi

Miljøterapeut III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Vibeke Ulstad Akersveen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Stig Øystein Amble-Ommundsen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Per Thanke Aspli

Avdelingsleder skole V

E-post:

Line Bekkelund

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Tormod Jr Bjerkeset

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Pamela Andrea Vallejos Bjørnevik

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Kari Steinardotter Helgesen Brattset

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Ida Christine Sandnes Breivik

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Synnøve Didrichsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Rannveig Fanavoll

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Jan-Øivind Gressnes

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Siv Janne Grønseth

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Mathias Mesteig Haldorsen

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Katarina Haukås

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Vibeke Høyvik Heggem

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Hege Jeanette Hexeberg

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Merete Husby

Avdelingsleder skole III

Direktetelefon:

E-post:

Kine Småvik Johnsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Rune Johnson

Adjunkt

E-post:

Bhanu Kaushal

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Direktetelefon:

E-post:

Astrid T. Kjelsnes

Lektor m/tilleggsutd. I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Per Ellekjær Kjesbu

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Rune Torblå Korsmo

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Heidi Maiken Nordfjellmark Krog

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Ingrid Elisabet Kummeneje

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Eva Sofie Dahlø Kvalnes

Lektor m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Silje Langsrud

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Tiril Kristin Laumann

Lektor

E-post:

Ronnie Hansen Lia

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

E-post:

Morten Falck Liljegren

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Eli Helen Lillesæter

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Tone Alice Lyngmo

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Merethe Lyngås

Miljøterapeut II

E-post:

Emma Sofie Granåsen Løchen

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Marit Nisha Melandsø

Barne/ung.arb. I

E-post:

Magne Mittet

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Ann Kristin Myhre

Adjunkt I

E-post:

Laila Helene Myrenget

Adjunkt

E-post:

Inger Merete S Nerland

Avdelingsleder skole V

E-post:

Baard Guldberg Olsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Tone Randal

Barne/ung.arb. I

E-post:

Andreas Røgeberg

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Kjersti Sundset Rønning

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Direktetelefon:

E-post:

Jens Kristian Setsaas

Adjunkt I

Telefon:

E-post:

Lena Viem Settemsdal

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Alejandro Fernandez Sevilla

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Telefon:

E-post:

Maren Eline Skarsem

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Petter Størseth

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Gunn Anita Sundlisæter

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Mette Svendsen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Mette Gussiås Sæter

Lektor I

Telefon:

E-post:

Charlotte Sjøberg Sørhus

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon: (+47) 90647425

E-post:

Hanne Theodorsen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Pål Erlend Trana

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Vanessa Madeleine Bojorquez Triujeque

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Astrid Vagnildhaug

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Jessica Noel Walvåg

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Edgar Wik

Adjunkt

E-post:

Farida Zaida

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Else-Linn Haga Øverkil

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sigmund Birger Aagaard

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Sist oppdatert: 09.07.2024

021110

Fant du det du lette etter?