Psykisk helse for eldre i Trondheim kommune

Psykisk helse for eldre i Trondheim kommune

Gammel mann

Alle har vi en psykisk helse, og det å investere i egen psykisk helse kan gi bedre livskvalitet både på kort og lang sikt. Forskning viser at sosial kontakt og fysisk aktivitet er de to viktigste faktorene for å ha god psykisk helse gjennom hele livsløpet.

Alle kan oppleve vanskelige perioder i livet, dette gjelder også mennesker over 65 år. Det kan være knyttet til forandring av livssituasjon, tap av nære relasjoner, funksjonsfall, eller annen problematikk. Hvis du opplever at psykiske vansker skaper utfordringer og tar mye plass i hverdagen din kan du benytte deg av tjenestetilbudet i Trondheim kommune.

For milde psykiske vansker kan det være tilstrekkelig med aktiviteter du gjør selv, som fysisk aktivitet, bedring av sosial kontakt og redusering av isolasjon. Det kan være lettere å komme igang med slike aktiviteter hvis en er sammen med andre.

Aktivitets- og gruppetilbud

Infosenteret for seniorer har god oversikt over kommunens ulike aktivitetstilbud. Du kan kontakte dem direkte selv for å høre om hvilke aktiviteter som finnes. De har telefontid mandag til fredag, fra 12.00-14.00, på nummer 72 54 67 91. Besøksadressen er Erling Skakkes gate 14, og har samme åpningstider som telefontiden. De organiserer påmelding til “sterk og stødig” som er et treningstilbud for seniorer som har ukentlig gruppetrening på mer enn 20 steder i kommunen. De tilbyr også et kurs i mestring av depresjon “Takk, bare bra…”.

Sosiale møteplasser er et åpent vedtaksfritt tilbud for deg som er senior. Tilbudet er tilgjengelig flere forskjellige steder i Trondheim kommune og organiserer ulike aktiviteter.

Friskliv og mestring har treningsgrupper som går fast gjennom hele året og har fortløpende inntak. De tilbyr også kostholdskurs, røykesluttkurs, kurs i belastningsmestring, mestringskurs for deg som har kreft, kols, hjerte-/karsykdom eller diabetes type 2, og livsstilskurs for voksne med overvekt.

Kommunen har to treffsted innenfor psykisk helse. Treffsted er lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig, og som ikke krever henvisning eller vedtak. Ytterligere informasjon finnes her.

Olavsgården mestringshuset har et gruppetilbud rettet mot personer som har levd med nevrologisk skade eller sykdom over tid.

Individuell hjelp

Har du behov for mer spesialisert hjelp knyttet til milde psykiske vansker, kan du kontakte Rask psykisk helsehjelp som er ett av lavterskeltilbudene i enhet for psykisk helse og rus. Tilbudet omfatter blant annet behandling relatert til angst, lettere depresjonsplager, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer.

Sorg/krise er et tilbud for deg som nylig har opplevd en uventet og/eller en dramatisk hendelse i livet.

På nettsiden for psykisk helse i Trondheim kommune er det oppsummert hvordan du kan ta kontakt for å få hjelp og ytterligere informasjon om de ulike tilbudene.

Ved moderate til alvorlige vansker er det anbefalt at du tar kontakt med din fastlege eller ditt helse- og velferdskontor slik at det kan bli fattet et vedtak på oppfølging fra Enhet for Psykisk Helse og Rus.

Tjenester til pårørende

Ressurssenter for demens tilbyr pårørendeskole, møteplass for mestring, samtalegrupper, treff for pårørende til personer med demens.

Pårørendetreff er et tilbud til pårørende som opplever at hverdagen har blitt vanskelig fordi noen de kjenner er syke.

Se også egen side for pårørendestøtte for en oversikt over tilbud til pårørende.

Eldre par

For ansatte i Trondheim kommune

I Trondheim kommune er det ansatt to psykologer som har eldre som arbeidsområde. Vi går ofte under navnet eldrepsykologene, og vi er ansatt for å styrke satsingen på bedre livskvalitet for eldre, samt bistå med kompetanseheving om eldres psykiske helse og gi veiledning til de ansatte i Trondheim kommune som jobber med eldre. I tråd med nasjonale anbefalinger jobber vi på både individ- og systemnivå. Arbeidet vårt består av 25 prosent klinisk arbeid og 75 prosent systemrettet arbeid. I samarbeid med andre kommunale enheter, ønsker vi å identifisere risikofaktorer og iverksette befolkningsrettede og individuelle tiltak. Vårt hovedmål er at Trondheim skal være en kommune der det føles trygt å bli eldre.

For ansatte i Trondheim kommune er vi tilgjengelige gjennom vår drøftingstelefon 48 05 73 32. Drøftingstelefonen er åpen på torsdager fra 12.30-14.00. Vi kan tilby psykologkompetanse og veiledning knyttet til eldres psykiske helse. Ved spesifikke pasientsaker er det ønskelig med en god beskrivelse av pasientens vansker. Vi er også tilgjengelige på e-post:

Veiledning og undervisning

Vi tilbyr også veiledning og undervisning til ansatte i Trondheim kommune. Vi ønsker at undervisningen skal være praksisnær og endringsorientert. Undervisningsopplegg kan bli utviklet på forespørsel ut fra utfordringer dere opplever i arbeidshverdagen, eller psykologisk tematikk dere ønsker å få mer kunnskap om. For å kunne tilpasse undervisningen etter deres behov er det viktig med en tydelig målsetting og planlegging i forkant. Målet er at undervisningen skal føre til kompetanseheving og bedre praksis.

Vi er tilgjengelige for å møtes før undervisning for å planlegge, og møtes etter undervisningen for oppfølgning.

For enkelte saker kan det være mer passende med veiledning enn ren undervisning. En eldrepsykolog kan brukes til så mangt, og det er bare å ta kontakt om det er ønskelig å drøfte en problemstilling!

Sist oppdatert: 24.11.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward