Granåsen idrettsanlegg, gnr/bnr 185/6, 20 og 27 og 187/2 og 73 m.fl., detaljregulering, r20170032

Frist for innspill: 22.06.2018

Granåsen idrettsanlegg, gnr/bnr 185/6, 20 og 27 og 187/2 og 73 m.fl., detaljregulering, r20170032

Overnevnte plan er 08.05.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av anlegget i Granåsen for langrenn, skiskyting og hopp med nye bygg og anlegg, oppgradering av dagens anlegg og med oppgradert infrastruktur. Detaljplanarbeidet er etter oppstart delt i to faser. I fase 1 skal indre del av idrettsanlegget reguleres og i reguleringsfase 2 skal prosjektutvikling og detaljregulering av nye idrettshaller og andre idrettsrelaterte funksjoner reguleres i sivilforsvarsleiren, merket del 2 på illustrasjon av planavgrensing over. Granåsen idrettsanlegg skal utformes som et samlet anlegg, og være både et regionalt og nasjonalt skianlegg og en arena for kulturaktiviteter.
Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 185/6, 20 og 27, 187/2 og 73 med flere.

Sammendrag

Hovedintensjonen med reguleringsplanen for Granåsen idrettsanlegg er å legge til rette for videreutvikling av idrettsanlegget for langrenn, skiskyting og hopp på elite og breddeidrettsnivå, samtidig som det skal kunne benyttes til konkurranser på internasjonalt toppnivå med publikum og direktesendt TV. Området skal også fungere som et utfartspunkt for turer i marka og tilrettelegges for nærfriluftsliv. Det skal settes opp flere nye arenabygg og idrettshaller, der det i fase 1 er vist en ny hall. Området skal utformes slik at det framstår som et samlet regionalt og nasjonalt skianlegg og som en arena for kulturaktiviteter. All ny utbygging skal underbygge hovedintensjonen. Barnehagen, som ligger sentralt i dagens skianlegg skal bestå, og er tatt inn i ny detaljreguleringsplan. De enkelte tiltak innenfor detaljplanen er nærmere beskrevet i planmaterialet.

For at kommunen skal ha mulighet til å videreføre dialog og samarbeid med private aktører, og ha gode rammebetingelser for avtaler om offentlig-privat samarbeid, er det konkretisert mulige funksjoner som kan tillates innenfor byggeområdene kombinert bebyggelse og anlegg. Planforslaget tillater tjenesteyting, bevertning, overnatting og forretning, i tillegg til idrettsformål.

Grad av utnytting og maks høyde på nye bygninger er vist på plankartet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Planbeskrivelse PIR2, tillegg til skytearena mm.

Planbeskrivelse PIR2, tillegg 2, avvik fra områdeplan

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjonsplan

Illustrasjoner

Endringslogg fra områdeplanen

Fastsatt planprogram

Konsekvensutredning

ROS-analyse

Kapasitetsanalyse Granåsen

Trafikkrapport

Skog- og vindstabilitet

Lokalklima

Geoteknisk utredning

Notat støy store arrangement

Notat VA

Ledningsplan VA

Notat flom

Nedbørsfelt

Nedbørsfelt

Politiske vedtak

Alle merknader oppstart

Oppsummering merknader

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/9878

Sist oppdatert: 09.05.2018