Kommunedelplan Klett 2021-2033, k20130013

Frist for innspill: 06.02.2021

Kommunedelplan Klett 2021-2033, k20130013

Overnevnte plan er 08.12.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet. Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en helhetlig plan som gir rammer for utvikling av Klett. Kommunedelplanen skal:

 • legge til rette for at lokalsenteret på Klett kan utvikles med lokalsenterfunksjoner som boliger, handels- og servicetilbud, offentlige tjenester etc.
 • å legge til rette for å etablere torg, miljøgate og nærmiljøanlegg/aktivitetsområde for å styrke sosiale møteplasser.
 • å videreføre Klett som viktig landbruksområde

Sammendrag

Planforslaget legger til rette for utvikling av lokalsenterfunksjoner i det som i dag er Klett sentrum. Det er her gjort følgende hovedgrep:

 • Område vest for rundkjøringa i Klett sentrum videreføres og tydeliggjøres som næringsareal.
 • Område nord for Heimdalsvegen avsettes som kombinert bebyggelse og anlegg (KBA1) hvor det tillates etablering av forretning, tjenesteyting og boliger. Det tillates etablert 26-36 boenheter der. I tillegg skal det etableres et torg som skal henvende seg mot Heimdalsvegen.
 • Område sør for Heimdalsvegen avsettes som kombinert bebyggelse og anlegg (KBA2) hvor det tillates etablert 19-33 boenheter. I tillegg åpnes det for etablering av næring i første etasje mot Heimdalsvegen. Sørøst i området skal det etableres et nærmiljøanlegg/aktivitetsområde på minimum på 2 dekar.
 • Østlige del av Heimdalsvegen og nordlige del av Røddevegen avsettes med bestemmelsesområde miljøgate.

Andre grep som er gjort i planforslaget

 • Område for idrett utvides nordover mot Heimdalsvegen (i tråd med dagens bruk) og sørover mot E6 (i tråd med gjeldende regulering). Dette er i tråd med innspill fra Leinstrand idrettslag.
 • Det er satt av en framtidig turveg i grøntdraget langs Søra, i tråd med Plan for friluftsliv og grønne områder.
 • Nordlige del av “trekanttomta” avsettes som samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (kontrollstasjon), mens sørlige del viderefører dagens regulering. Dette er i tråd med innspill fra Statens vegvesen. Regulert pendlerparkering i nord erstattes med pendlerparkering P1 og eventuelt P2.
 • Klett magasin med tilliggende, inngjerdet areal, avsettes med forsvarsformål etter innspill fra Forsvaret.

Digitalt informasjonsmøte 12. januar

Det ble avholdt digitalt informasjonsmøte om kommunedelplan Klett 12. januar kl 11.30.

Presentasjon fra digitalt møte 12.01.21

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse.pdf

Konsekvensutredning.pdf

Geoteknisk rapport.pdf

Kart skredsikkerhet.pdf

Støyutredning.pdf

Luftutredning.pdf

Landskapsanalyse.pdf

Trafikksikkerhetsnotat.pdf

Notat behov for areal til gravplasser 2020-2100.pdf

Innkomne innspill fra før varsel om oppstart og ved varsel om oppstart og høring av planprogram.pdf

Innkomne innspill fra før varsel om oppstart og ved varsel om oppstart og høring av planprogram.pdf

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/22

Sist oppdatert: 13.10.2021

Gå til toppen

arrow_upward