Øvre Marienlyst 3, detaljregulering, r20190026

Frist for innspill: 31.03.2021

Øvre Marienlyst 3, detaljregulering, r20190026

Overnevnte plan er 26.01.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Reguleringsplanforslaget legger til rette for oppføring av 15 leiligheter fordelt på tre leilighetsbygg. ved Breidablikk på Byåsen. Byggene foreslås i 2-3 etasjer, med parkeringskjeller under. Tomta har en eksponert beliggenhet, på toppen av en skråning og ligger høyere i terrenget enn nabo i nord.

Sammendrag

Planområdet er 2,6 dekar stort, og av dette reguleres 2,0 dekar til boligformål. Boligtomta har en eksponert beliggenhet, på toppen av en skråning og ligger høyere i terrenget enn nabo i nord. Det er i dag en firemannsbolig å tomta, og denne planlegges revet. Østlig del av planområdet er en bratt østvendt skråning med trær. Denne reguleres til grønnstruktur.

Adkomstvegen skal slakes ut noe for å bedre framkommeligheten til planområdet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart på grunnen

Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjonsplan

Kvalitativt uteareal

Terrengsnitt

Sol- og skyggeforhold

3D-illustrasjoner og fjernvirkning

Vegplan og lengdesnitt

Normalprofil av veg

Teknisk notat veg

Prinsipiell VA-plan

VA-notat

Brannteknisk hovedutforming

Arealoppsett.pdf

Geoteknisk vurdering

ROS-analyse

Innkomne merknader

Utvidet terrengsnitt

Oversiktskart

Renovasjonsnotat

 

Under følger oppdatert planbeskrivelse og vedlegg.

Illustrasjonen på forsiden på planbeskrivelsen og på siste side i vedlegget er endret, da det i ettertid er oppdaget at eksisterende bebyggelse i nord og vest var skjult bak vegetasjon på illustrasjonene. Illustrasjonene ga et feil bilde av hvordan situasjonen vil bli.

Planbeskrivelse

3D-illustrasjoner og fjernvirkning

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/139

Sist oppdatert: 26.02.2021

Gå til toppen

arrow_upward