Hallset skole

Hallset skole

Kontakt Hallset skole

Se kart

Velkommen til nytt skoleår

Informasjonsskriv fra skolen

Informasjon om SFO-plass for høstens skolestartere

Fagenheten for oppvekst og utdanning har følgende orientering:

På grunn av overgangen til nytt datasystem er det pr i dag ikke mulig å søke om plass til høstens førsteklassinger.

Det er ingen frist for å søke om plass i SFO. Alle som søker får plass.

Følg med på Trondheim kommune sine hjemmesider for nærmere informasjon. Vi har dessverre ingen nye opplysninger pr dags dato.

Informasjonshefte til hjemmet

I dette informasjonsheftet finner du informasjon om Hallset skole. (PDF-fil)

SFO

Hallset skole SFO

Trondheim kommune har videreført prosjektet Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim, les om "En sjanse til å skinne" her.

Kontaktinformasjon:

SFO-leder: May Tolnes
Tlf: 98 67 42 28
Send e-post

Baseleder SFO Snute: Line Bye Rosvoldaune
Tlf: 90 19 77 58
Send e-post

Ved behov for kontakt utenom SFO sin åpningstid, kontakt gjerne skoleadministrasjonen på 72 54 53 00.

SFO sin side

Lokal rammeplan Hallset SFO

Rammeplan

Ordensreglement

Ordensreglement for skoler i Trondheim kommune

Brukerråd

Brukerråd

Brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning. Representantene for brukerne skal behandle og gi råd i saker vedrørende tjenestens kvalitet og innhold.

Retningslinjer:

 • Skal bestå av fem brukerrepresentanter.
 • Foreldrerepresentantene velges av FAU.
 • Elevrepresentantene velges av elevråd.
 • På møtene deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere.
 • Brukerråd kan fatte rådgivende vedtak.
 • Bare brukerrepresentantene har stemmerett.
 • Enhetsleder gir brukerråd jevnlig tilbakemeldinger om hvordan de rådgivende vedtakene blir fulgt opp.
 • Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt.
 • Brukerråd kan ta opp ethvert tema til diskusjon, unntatt individsaker.

FAU

Formål med FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen.

Økt foreldremedvirkning i skolen er et mål for Trondheim kommune. FAU har som en av sine oppgaver å bidra til dette.

FAU skal

 • fremme fellesinteressene til foreldrene
 • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • bidra til gjennomføring av sosiale aktiviteter (17. mai og liknende)
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Hallset skole

Kontaktinformasjon

 • Marit Dybdahl Berg: Telefon 94 85 70 37, tilgjengelig mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
 • Ragnhild Benum Reiten: Telefon 90 99 51 98, tilgjengelig mandag, tirsdag, onsdag og annenhver torsdag klokka 08.15-15.00.

Om skolehelsetjenesten

Målet for skolehelsetjenesten er at barn og unge får økt motivasjon til å ta vare på egen helse og miljøet rundt seg, og å fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker samarbeid med foreldre eller foresatte.

Skolehelsetjenesten er av forebyggende art og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi har et statlig program for helsetjenesten med helseundersøkelse, helseopplysning og gruppesamtaler. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov og i samråd med foreldre/foresatte. Skolehelsetjenesten har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige og pedagogisk-psykologisk faglige i enheten på generelt grunnlag og ved behov. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Skulle det oppstå forhold vedrørende barnets helse og trivsel som ikke dekkes av rutineprogrammet, og som dere ønsker å få drøftet, tar skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Lover og retningslinjer skolehelsetjenesten jobber etter blant annet Lov om helsetjenesten i kommunene. Forskrift om helsetjenester i skolene. Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Statens helsetilsyn). Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.

Helsesøster tar imot alle henvendelser for skolebarn i ordinær skole mandag til fredag 08.15-14.30.

Elever kan ta kontakt med helsesøster dersom de trenger noen å snakke med om:

 • kropp og helse
 • vanskelig livssituasjon på skolen, hjemme eller på fritida
 • seksualitet og prevensjon
 • tobakk/alkohol eller andre rusmidler
 • andre ting

Satsingsområder og prosjekter

1+1-prosjektet

Hallset skole deltar i det nasjonalt matematikkprosjekt «1+1 prosjektet».

Målet er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer som brukes til å gi elevene undervisning i smågrupper.

80 skoler i landet får et ekstra lærerårsverk (per skole) i fire år til å gjennomføre smågruppeundervisning i matematikk. Dette skoleåret er det 3. og 4. trinn som får ekstralærer. Her kan dere lese mer om 1+1 prosjektet.

Bibliotek

Hallset skole har et velfungerende bibliotek. Biblioteket drives av skolens biblioteksansvarlig med god hjelp fra skolens elever.

Utleie

Hallset skole leier ut enkelte av skolens lokaler til frivillige lag og foreninger. Her finner du nyttig informasjon.

Ønskes lån/leie av skolens lokale kan dette gjøres gjennom Trondheim kommunes bookingsystem

Gjeldende utleiereglement for Hallset skole bygger på de kommunale regler for utleie.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hallset skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 041030

Sist oppdatert: 21.08.2023

041030

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB