Byåsen hjemmetjeneste

Ansatt i hjemmetjenestens uniform fra Byåsen hjemmetjeneste som står foran tjenestebilen, høyblokk fra Romolslia i bakgrunnen

Kontakt Byåsen hjemmetjeneste

Finn ansatt og se kart

Om oss

Kontaktinformasjon avdeling Byåsen

Du finner oss i andre etasje ved Havstein helse- og velferdssenter.

Telefon: 72 54 51 31.

Telefonen er betjent mandag til fredag fra klokken 08.00-11.30 og 13.00-15.00.

Om du ønsker kontakt utenom telefonens åpningstid må dere snakke med ansatte som kommer hjem til deg på faste besøk. Dersom du ikke har faste besøk fra hjemmetjeneste ber vi om at du tar kontakt med oss i åpningstiden.

Avdelingsledere

 • Cecilie Marie Rekdal Nergård
 • Siw Johansen
 • Marthe Solheim
Kontaktinformasjon avdeling Munkvoll

Du finner oss i andre etasje ved Munkvoll helse- og velferdssenter.

Telefon: 72 54 52 55.

Telefonen er betjent mandag til fredag fra klokken 08.00-11.30 og 13.00-15.00.

Om du ønsker kontakt utenom telefonens åpningstid må du snakke med ansatte som kommer hjem til deg på faste besøk. Dersom du ikke har faste besøk fra hjemmetjeneste ber vi om at du tar kontakt med oss i åpningstiden.

Avdelingsledere

 • Robert Stolpnes
 • Kristine Takala

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring (PDF)

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg angående regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Bistand fra Byåsen hjemmetjeneste

Byåsen hjemmetjeneste har ansvar for den hjemmebaserte tjenesten på Havstein, Nyborg, Fagerlia, Steinberget, Trolla og Flakk . Personalet yter tjenester til hjemmeboende i bydelen. Vår kompetanse er tverrfaglig med sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, helsefagarbeidere, studenter og ellers medarbeidere som har fokus på kvalitet og kompetanse. Vi er opptatt av at du som bruker av tjenesten får tjenester av høy kvalitet.

Hva kan du forvente deg når du får bistand fra Byåsen Hjemmetjeneste

 • Å bli møtt med respekt
 • Å bli hørt
 • Å ha en innvirkning på hvordan hjelpen du trenger skal ytes
 • Å bli møtt av personale som har fått opplæring i den jobben de skal utføre
 • Å bli møtt av en enhet som har tilgang på fagutdannet helsepersonell
 • Å få oppnevnt en primærkontakt som vil stå sentralt i den hjelpen du får
 • Du skal kunne inngå en bytte-/samarbeidsavtale for å få utført ikke-kommunale tjenester

"Helthetlig Pasientforløp i eget Hjem" følges av ansatte ved enheten, og er en del av kvalitetsarbeidet i Trondheim kommune. Dette er for å kvalitetssikre oppfølgingen av våre brukere i hverdagen. Dette er særskilt viktig ved hjemreise fra sykehus eller et opphold i institusjon.

Vi gir tjenester til hjemmeboende, og har som mål at brukerne kan bo hjemme så lenge som mulig med fokus på egne ressurser. Dine rettigheter om hjemmetjenester er hjemlet i lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommune.

Våre verdier, Åpen - Modig - Kompetent er kjernen i vårt arbeid.

Felles brukerråd for Midtbyen og Heimdal

Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby gode tjenester, og brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning.

Gjennom brukerrådene kan brukerne påvirke innholdet og kvaliteten på tjenestene de mottar fra kommunen. Alle skoler, barnehager, sykehjem, hjemmetjenester med flere, skal ha hvert sitt brukerråd.

Et brukerråd består av brukere/representanter for brukere av en tjeneste, enhetsleder og ansatte ved tjenesten. Sammen jobber brukerrådet for at tjenesten til enhver tid skal være best mulig.

Byåsen hjemmetjeneste tilhører brukerrådet ved Midtbyen bydel.

Oversikt over kontaktinformasjon for brukerrådet midtbyen og Heimdal bydel

Pårørende samarbeid

Ingen er viktigere i livet til den som er syk enn de som klarer å stå nær når det blir vanskelig. Du bidrar med tilhørighet og fellesskap, og din støtte er uvurderlig. Det er naturlig å reagere når en nær blir rammet av sykdom. Når noe angår oss sterkt kan det vekke store følelser. Mange opplever at forholdet til den syke endrer seg. Det er viktig å finne gode løsninger når sykdom blir en del av hverdagslivet.

Byåsen hjemmetjeneste ønsker å samarbeide tett med deg som er pårørende til bruker av vår tjeneste. Vi er behjelpelig med å veilede når det gjelder praktiske oppgaver, tjenester i kommunen og det å takle utfordrende atferd. Ved Byåsen hjemmetjeneste, ser vi det som nødvendig med tett samarbeid om vi skal klare å la brukeren bo hjemme så lenge som ønskelig og at dette skal være forsvarlig. For vår del er det naturlig at primærkontakt er bindeleddet mellom bruker, enheten og deg som pårørende. Et viktig moment i samhandlingen er at bruker samtykker til at vi snakker med deg som pårørende, for brukere uten samtykkekompetanse er det naturlig at vi samhandler. Er du usikker på hvem som er brukers primærkontakt, ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å finne ut dette.

Alle brukere tilhører et arbeidslag som igjen har hver sin avdelingsleder. Avdelingsleder for de respektive arbeidslagene, har igjen ansvar for primærkontakter og et overordnet ansvar for at bruker blir fulgt opp på en faglig god og forsvarlig måte i sitt hjem.

Spørreskjema til pårørende:

Link til spørreskjema for pårørende, disse skjema kan brukes som et ledd i en demensutredning men kan også brukes som en kartlegging av fungering av dagligdagse aktiviteter og måling av belastning av å være pårørende. Gjerne fyll ut disse skjema og ta dette opp med brukers primærkontakt / avdelingsleder.

Ulike typer pårørendestøtte

Omsorgsstønad

Du som er pårørende kan også søke på omsorgsstønad. Dette er en økonomisk påskjønnelse som kommunen gir til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgsstønad er det samme som det som tidligere ble kalt omsorgslønn, og er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte. Ta kontakt med brukers helse- og velferdskontor for å høre mer om dette.

Avlastning

Avlastning en tjeneste til deg som er forelder eller pårørende med et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte. Formålet med avlastningstjenester er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.

Avlastning er gratis.

Opplæring og veiledning

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid har rett til å få opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter. Dette kan for eksempel være opplæring og veiledning i

 • hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte
 • å arbeide forebyggende med helsesituasjonen din
 • hvilke rettigheter du har som pårørende
 • hvilke pårørendetilbud som finnes

Pårørendestøtte i Trondheim kommune

Se også under nyttige linker for deg som bruker eller pårørende av tjenesten.

Kontaktinfo

Helse og velferdskontoret Falkenborg, telefon 72 54 15 00.

Byåsen hjemmetjeneste, telefon 72 54 51 31.

Nyttige linker som bruker eller pårørende av tjenesten

Har du behov for ekstra bistand ut over det du får hjelp til av hjemmetjenesten, kan du benytte deg av frivilligsentralene i bydelen. de kan tilby:

 • Leksehjelp
 • Turvenn
 • Å gå på kino/teater eller lignende med noen
 • Besøksvenn
 • Praktiske oppgaver som f. eks. lett hagestell eller handlehjelp, m.m.
 • Underholdning på institusjoner eller lignende
 • Følgehjelp til sykehus, lege, frisøren, banken eller lignende.
 • Lære data/datahjelp
 • Og mye mer

I vårt område finner du Ila frivilligsentral eller Byåsen frivilligsentral

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som allerede mottar hjemmetjenester fra Trondheim kommune.

Et tverrfaglig team samarbeider med deg om det du synes er viktig å mestre i din hverdag. Fokus er opptrening i hverdagslivets gjøremål.

Hva kan du forvente? Teamet kommer hjem til deg og gjør en kartlegging sammen med deg. På bakgrunn av dette hjelper vi deg med å trene på det som du synes er viktig for å klare deg selv i hverdagen. Vi samarbeider med deg om dette i en avtalt tidsperiode.

Hva forventes av deg? Du ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Visste du at eldre kan holde seg i form gjennom hverdagslige aktiviteter som å handle, klippe plen og stelle hus og hage?

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Byåsen hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 073780

Adresse: Havsteinekra 2, 7021 TRONDHEIM

Leder

Mona Søbstad
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Nimo Jama Abdi

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Ailinn Marie Ahlquist

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Marte Hagen Akersveen

Sykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Martin Østeraas Allison

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Yvonne Appelkvist

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Ida Askvig

Ergoterapeut

Telefon:

E-post:

Hilde Aundal

Hjelpepleier II

E-post:

Stein-Ove Auset

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Valentina Elisabeth Silva Barrera

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Haben Adhanom Beraki

Helsefagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Tore Berdal

Assistent

Telefon:

E-post:

Tore Berdal

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Selma Berg

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Sofie Berg

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Eline Glømmi Bergmann

Ergoterapeut

Telefon:

E-post:

Emma Bergstrøm

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Sara Bernhard

Ergoterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Kyra Bjerke

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Tuva Bjørke

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Dina Johanne Bohlin

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Tonje Othelie Buan

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Julianne Bloch Børke

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Marlin Leer Christensen

Ergoterapeut

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marita Danielsen Dahle

Helsefagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Unn Tone Dahle

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Ole Johan Dragseth

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Mikkel Drivenes

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Dilara Dugan

Student syke- og vernepleier

E-post:

Live Aas Eide

Assistent

Telefon:

E-post:

Hedda Elholm-Hansen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kristian Husby Enge

Koordinerende sykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Miriam Engh

Assistent

Telefon:

E-post:

Martine Mainee Agathe Haug Eriksen

Ergoterapeut

Telefon:

E-post:

Lill Christina Evensen

Helsefagarbeider

E-post:

Ragnhild Finseth

Omsorgsarb.III

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Fjeldsæter

Ergoterapeut I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Andrea Fjell

Sykepleier

E-post:

Lars Fjesme

Sykepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Christian Viktor Klerck Fransson

Medisinerstudent < 2 år

Telefon:

E-post:

Tine Fredriksen

Ergoterapeut

Telefon:

E-post:

Elisabeth Hattrem Frengen

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Stine Marie Føll

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ida Wettland Gossé

Spesialfysioterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Granlund

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Marie Skar Grønbech

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Martin Grønfjell

Ergoterapeut

E-post:

Thelma Olea Gaarder

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Maria Bjørge Hagen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Thomas Hammerhaug

Ergoterapeut I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Annelise Hansen

Helsefagarbeider IV

Telefon:

E-post:

Vibeke Overgård Haugen

Koordinerende sykepleier

E-post:

Hanne Nymark Heksem

Ergoterapeut

Telefon:

E-post:

Kent Andre Heldahl

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ida Helland

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ingrid Hjertås

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Julie Hjønnevåg

Assistent

Direktetelefon:

E-post:

Julie Hjønnevåg

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Ane Kirksæther Hofstad

Assistent

Telefon:

E-post:

Lisa Kirksæther Hofstad

Assistent

Telefon:

E-post:

Frida Brødreskift Holan

Helsefagarbeider

E-post:

Kristine Hjellbakk Hole

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Oddny Holm

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Mirjam Horn

Student syke- og vernepleier

Direktetelefon: 45801471785

E-post:

Signe Ansok Høgås

Assistent

Telefon:

E-post:

Ida Haagensli

Assistent

Telefon:

E-post:

Ella Elvira Indstøy

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Lars Margido Iversen

Helsefagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Åshild Jenssen

Ergoterapeut

Telefon:

E-post:

Katharina Johansen

Hjelpepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Siw Johansen

Avdelingsleder I

E-post:

Hege Bromseth Johnsen

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Poonyanuch Jongjerdsak

Koordinerende sykepleier

Telefon:

E-post:

Daniel Juvik

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Malene Kallar

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kannika Khempan

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Hedda Søberg Korsvik

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Preben Kristiansen

Helsfagarbeider m/fagsk 1 år

E-post:

Sofie Nilsen Kristiansen

Ergoterapeut

Telefon:

E-post:

Renate Dahling Kvarme

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Amalie Elise Kverkild

Vernepleier I

Telefon:

E-post:

Cathrine Langlete

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Karoline Thorolvsen Larsen

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Andreas Nervik Lea

Helsefagarbeider I

Telefon:

E-post:

Ida Emilie Lian

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Lone Lian

Hjelpepleier I

Telefon:

E-post:

Mads Jektvik Lindgaard

Helsefagarbeider I

E-post:

Frida Augusta Lorvik

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Maiken Ludvigsen

Vernepleier I

E-post:

Jon Arne Løfaldli

Vernepleier I

E-post:

Mathias Einem Mathisen

Ergoterapeut

Telefon:

E-post:

Matija Milicevic

Helsefagarbeider II

E-post:

Jawahir Mohammadi

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Ingunn Myklebost

Hjelpepleier I

Telefon:

E-post:

Gunnhild Mæhle-Engan

Vernepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Yngvar Mæhre

Helsefagarbeider

E-post:

Sadique Salim Ndamwe

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Cecilie Marie Rekdal Nergård

Avdelingsleder II

Direktetelefon:

E-post:

Liss Farstad Nerlandsrem

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kim Anh Thi Nguyen

Assistent

E-post:

Frida Noroozi

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Maiken Nyland

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Ann Kristin Næss

Assistent

Telefon:

E-post:

Tore Johnny Olafsen

Koordinerende sykepleier

E-post:

Helene Olsen

Assistent helseinstitusj.

Telefon: 4745490449

E-post:

Julie Myklebust Olsen

Helsefagarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kari-Anne Gärtner Olsen

Sykepleier I

Telefon:

E-post:

Stian Wiklund Pedersen

Konsulent 1 m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Ellen Anette Pettersen

Assistent helseinstitusj.

Direktetelefon:

E-post:

Ola Garstad Pettersen

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Dilvan Ezzat Ibrahim Piro

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Ahmed Abdullahi Qoryare

Helsefagarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ulrik Vold Qvam

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Ada Torsetnes Rambech

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Synne Reedtz

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Astrid Rognstad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Magnus Rødseth

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Eli Guri Røragen

Hjelpepleier I

E-post:

Synne Sandnes

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Ingvild Haugstad Sandvik

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ole Edward Trana Sandvik

Avdelingsleder III

Direktetelefon:

E-post:

Tove Selnes

Helsefagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Helga Elisabeth Sigerstad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Benjamin Myhre Sitter

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Scott Amund Hansen Skaret

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Sarah Christine Sletten

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Synne Solhaug

Assistent

Telefon:

E-post:

Marthe Solheim

Avdelingsleder III

Telefon:

E-post:

Iver Solhjem

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

UGUR SOMER

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Malin Simonsen Stene

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Kaja Elise Eidstumo Stokken

Assistent

Telefon:

E-post:

Kaja Elise Eidstumo Stokken

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Robert Stolpnes

Avdelingsleder IV

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Strand

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Martine Strand

Assistent

Telefon:

E-post:

Mathias Strøm

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Brage Burø Sunde

Student syke- og vernepleier

Telefon:

E-post:

Ann Kristin Sæther

Hjelpepleier I

Telefon:

E-post:

Hilde Karin Sæther

Hjelpepleier m/fagskole 1 år

E-post:

Lill Heidi Sølvik

Hjelpepleier III

Telefon:

E-post:

Aud Bente Tangen

Sykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Gülsen Tokmak

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Tina Torblå

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Jørgen Tetlien Tryggestad

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Tuva Wessel Tvervåg

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Runa Nykkelmo Ulvang

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Jenny Margrethe Valstrand

Assistent helseinstitusj.

E-post:

Julie Raaket Vanvik

Vernepleier

Direktetelefon:

E-post:

Andrea Vollan

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Johannes Warankov

Miljøarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Anja Wilker

Assistent helseinstitusj.

Telefon:

E-post:

Ann-Elisabeth Østborg

Fagutviklingssykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 12.02.2024

073780

Fant du det du lette etter?