Nyankomne flerspråklige elever

Nyankomne flerspråklige elever

Les denne siden på ditt morsmål: arabisk, engelsk, kurmanchi, polsk, portugisisk, somali, swahili, tigrinja.

Når dere kommer til Trondheim, må dere finne ut hvilken skole barnet hører til (Nærskole).

Ta kontakt med skolen som vil informere om tilbudet Trondheim kommune kan gi. Barnet kan enten gå på sin nærskole eller en skole med innføringsgrupper. Nærskolen vurderer sammen med dere hva som er den beste løsningen.

Skoletilbud for nyankomne

Nyankomne elever på 1. og 2.trinn starter på nærskolen sin. Trondheim kommune tilbyr nyankomne elever fra 3.-10. trinn plass ved en skole med innføringsgruppe i inntil to år. Elever kan ha plass ved en skole med innføringsgruppe i maks. 2 år. Hvis dere ønsker at barnet skal gå i en innføringsgruppe, søker nærskolen om plass på deres vegne. Søknaden behandles av Oppvekstadministrasjonen.

Trondheim har ni skoler med innføringsgrupper for nyankomne minoritetsspråklige elever, seks på barnetrinnet (Berg, Bispehaugen, Huseby barneskole, Ila, Lilleby og Kattem) og tre på ungdomstrinnet (Huseby ungdomsskole, Rosenborg og Åsheim).

Særskilt opplæring i norsk

Barnet ditt har rett til særskilt språkopplæring fram til han eller hun er god nok i norsk til å følge den ordinære undervisningen. Særskilt språkopplæring betyr at vi gir grunnleggende opplæring i norsk. I noen tilfeller kan det også bety undervisning i eget morsmål og/eller fagopplæring på morsmål. Skolen vurderer fortløpende om barnet har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære undervisningen. Retten til særskilt språkopplæring faller bort når barnet er god nok i norsk.

Skolen kartlegger ferdighetene i norsk jf. Opplæringsloven § 2-8, for å vurdere om barnet trenger særskilt opplæring. Hvis skolen finner ut at barnet ditt trenger særskilt opplæring, vil skolen fatte et enkeltvedtak. Vedtaket skal beskrive antall timer og hvordan undervisninga skal foregå.

Lese- og skriveopplæring på morsmål for 1.-3. trinn

Hvis barnet behersker morsmålet sitt godt, kan det bruke morsmålet som støtte for å bli bedre i norsk. Det betyr at barnet får undervisning i morsmålet for å lære norsk. Retten til lese- og skriveopplæring på morsmålet følger retten til særskilt språkopplæring i norsk. Det vil si at barnet ditt ikke kan ha undervisning i morsmål uten å ha særskilt norskundervisning. Lese- og skriveopplæring i morsmål foregår utenom vanlig undervisningstid og gjelder 1.-3. trinn. Undervisninga kan skje på en annen skole enn den barnet går på.

Tospråklig fagopplæring for 4.-10. trinn

Kommunen tilbyr tospråklig fagopplæring for barn på 4.-10. trinn, og undervisningen foregår vanligvis innenfor ordinær undervisningstid. Tospråklig fagopplæring innebærer at norsk og morsmål benyttes for at barnet skal lære norsk og fag.

Trondheim kommune har tospråklige lærere i mange språk. For elever med morsmål kommunen ikke har kvalifiserte lærere i, forsterker vi norskopplæringa.

Nettressurser

Ulike nettressurser som Trondheim kommune har utarbeidet

Sist oppdatert: 22.07.2024

Fant du det du lette etter?