Osloveien 129, detaljregulering, r20170007

Frist for innspill: 16.01.2021

Osloveien 129, detaljregulering, r20170007

Overnevnte plan er 12.11.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse med innslag av forretning/kontor, samt tilhørende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Sammendrag

Det legges til rette for boligbygging med uterom, parkering og renovasjon. Det planlegges 295 nye leiligheter, med hovedvekt på småleiligheter, fordelt på tre åpne kvartal. I tillegg legges det til rette for noe forretning og tjenesteyting i første etasje av det sørligste kvartalet. Formålene er tiltenkt matbutikk og servering. Byggene skal i hovedsak være i fem-sju etasjer. Parkering planlegges i kjeller under bebyggelse og felles uterom. 

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Forslagsstillers syn på vedtakspunkt 1-3.pdf

Merknader.pdf

Oversiktskart.pdf

Ledningskart.pdf

Situasjonsplan.pdf

Stedsanalyse.pdf

Sol- og skyggekart.pdf

Perspektivskisser, fotomontasje, modellbilder.pdf

Smitt og oppriss.pdf

Støyfaglig utredning.pdf

Overordnet notat vann- og avløp.pdf

Vurdering av områdestabilitet.pdf

Geoteknisk grunnundersøkelse.pdf

Miljøgeologisk rapport.pdf

Notat om avfallsløsninger.pdf

Vurdering av lokal luftkvalitet.pdf

Transportanalyse.pdf

Tilrettelegging for redning og slokking.pdf

Skisse med utvidelse av RV. 796.pdf

Vegløsninger i planforslaget.pdf

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/55

Sist oppdatert: 21.01.2021