Sem Sælands vei 11, detaljregulering, r20200025

Frist for innspill: 05.06.2021

Sem Sælands vei 11, detaljregulering, r20200025

Overnevnte plan er 20.04.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en utvidelse av SINTEF Energis egne arealer på Gløshaugen med uteareal, og en utvidelse for sykkel av dagens forbindelse langs Høgskoleparken fra Sem Sælands vei til O.S. Bragstads plass.

Sammendrag

 

Planforslagets alternativer er utfyllende beskrevet i den vedlagte planbeskrivelsen, som er felles for alternativ 1 og 2. Begge alternativene har egne plankart og egne reguleringsbestemmelser.

De to planforslagene har ulike løsninger for gående og syklende langs Høgskoleparken. Alternativ 1 foreslår en sammenhengende lang- og sykkelveg med 4,0 meters bredde, 3,5 meter effektivt ferdselsareal delt mellom gående og syklende.

Alternativ 2 foreslår en sammenhengende sykkelveg med fortau med 5,5 meters bredde, i henhold til kommunale normer for en offentlig sykkelveg med fortau, med 2,5 meter effektivt ferdselsareal for gående og 2,5 meter effektivt ferdselsareal for syklende.
Begge planforslagene har to alternativer for høyden til bebyggelsen, med maksimalt sju eller åtte etasjer.
De nye arealene skal brukes til kontor- og forskningsvirksomhet samt nye og mer utadrettede fellesarealer.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart, alternativ 1

Plankart, alternativ 2

Planbestemmelser, alternativ 1

Planbestemmelser, alternativ 2

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg til bestemmelser, geoteknisk vurdering

ROS-analyse

Kulturminnefaglig vurdering

Illustrasjonsplan

Illustrasjonshefte

Medvirkning samlet

Varslingsbrev og kunngjøringsannonse

Merknadsvurdering og innspill samlet

Overordnet VA-plan med vedlegg

Trafikkvurdering

Vegnotat

Notat alternativvurderinger GPA med vedlegg

Grøntregnskap

Gang- og sykkelveg mot vest. Alternativ 1

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/30631

Sist oppdatert: 22.04.2021