Klima- og miljøenheten

Kornkråke Foto: Einar Kongsvold

Klima- og miljøenheten  er kommunens fagressurs innen klima, folkehelse, landbruk, natur og forurensning. Enheten har et bredt arbeidsområde som favner forvaltning, tilsynsoppgaver, rådgiving, strategisk, forebyggende, handlings- og holdningsskapende arbeid.

Bildet øverst: Trondheim har et spesielt ansvar for å ta vare på den sårbare kornkråka. Arten er en sjeldenhet i Norge. Foto: Einar Kongsvold

  

Kontakt Klima- og miljøenheten

Se kart

Informasjon fra Klima- og miljøenheten:

Grønn Barneby -Foto Trondheim kommune.png

Grønn Barneby

Grønt flagg

Kurs og nettverkssamlinger

Aktiviteter

Tema i Grønt Flagg

Landbruk - Foto Trondheim kommune.png

Jordbruk og skogbruk

Jordbruk

Skogbruk

Solceller Foto Shutterstock G Petkov.png

Klima og samfunn, klimaplan

Nå skal klimaplanen oppdateres!
Finn informasjon og engasjer deg i arbeidet på:

Arbeidet med klimaplanen

Andre tema

Trondheim kommunes energipris

Leirfivel - Foto Einar Kongsvold.png

Natur og naturforvaltning

Naturområder og kulturlandskap

Planter, dyr og natur

 Faktaark

Vann og vannmiljø

Leende hente med tomler opp FOto Shutterstock Yuliya Evstratenko.png

Miljø, folkehelse og forurensning

Avfall og slam

Barns miljø i skoler og barnehager

Faktaark om barns miljø

Forurenset grunn og forurensede sedimenter

Faktaark forurenset grunn

Forurensning fra veitrafikk

Hygiene i lokaler med mer

Inneklima

Legionella

Luftforurensning utendørs

Oljefyrer og utfasing av oljefyring

Skadedyrkontroll

Stråling

Støy

Ulykkesforebygging

Vannovervåking og tilsyn

 

Om Klima- og miljøenheten

Fra 01.09.2022 er enheten organisert i følgende avdelinger:

Mer om Klima- og miljøenheten

Klima- og miljøenheten har ca. 55 ansatte og er en del av kommunens virksomhetsområde "Næring, samferdsel, klima og miljø".

  • Innen folkehelse, landbruk, natur og forurensning er Klima- og miljøenheten lokal myndighet.
  • Vi utfører tilsyn, søknadsbehandling, ulovlighetsoppfølging og tilskuddsforvaltning.
  • Vi gir faglige råd til andre enheter og befolkningen.
  • Vi jobber på tvers i kommunen og samhandler med innbyggere, næringsliv og offentlige aktører for å gjennomføre grønn omstilling.
  • Arealforvaltning er en viktig premiss for bærekraftig bymiljø, folkehelse, naturmangfold og kulturmiljø. Miljømessig bærekraft er en forutsetning for utvikling av en sosialt og økonomisk bærekraftig by.
  • Trondheim kommune har vedtatt en klimaplan der visjonen er at "Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger". Klima- og miljøenheten er sentral i oppfølgingen klimaplanen.
  • Bystyret har erklært at den globale oppvarmingen og tap av naturmangfold er en nødsituasjon for Norge og Trondheim kommune.

 

hans-fredrik-kvitvang-
Hans Fredrik Kvitvang er Klima- og miljøsjef i kommunen.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Klima- og miljøenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

E-post til Klima- og miljøenheten:
klima-miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

TK-kode: 510000

Sist oppdatert: 01.12.2022

510000

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006