Miljøenheten

Froskeparing på Jonsvatnet - Foto: E Kongshaug

Kontakt Miljøenheten

Se kart

TK-kode: 510000

Miljøenhetens nettsider

Miljøenheten - Grønn Barneby.png

Grønn Barneby

Grønt Flagg

Kurs og nettverkssamlinger

Aktiviteter

Tema i Grønt Flagg

Miljøenheten - Landbruk.png

Jordbruk og skogbruk

Jordbruk

Skogbruk

Miljøenheten - Klima og samfunn.png

Klima og samfunn

Arbeidet med klimaplanen

Nettmagasinet Trondheim2030

Trondheim kommunes energipris

Miljøenheten - Naturforvaltning.png

Natur og naturforvaltning

Naturområder og kulturlandskap

Planter, dyr og natur

Vann og vannmiljø

Miljøenheten - Miljørettet helsevern.png

Miljørettet helsevern og forurensning

Avfall og slam

Barns miljø i skoler og barnehager

Forurenset grunn og forurensede sedimenter

Hygiene i lokaler med mer

Inneklima

Legionella

Luftforurensning utendørs

Oljefyrer og utfasing av oljefyring

Skadedyrkontroll

Stråling

Støy

Ulykkesforebygging

Vannovervåking og tilsyn

Om Miljøenheten

Miljøenheten har et bredt arbeidsområde innen forvaltning, tilsynsoppgaver, rådgiving, strategisk, forebyggende, handlings- og holdningsskapende arbeid.

01.02.2021 ble enheten flyttet fra virksomhetsområdet Byutvikling og til det nye området Næring, samferdsel, klima og miljø.

  • Trondheim kommune har vedtatt en klimaplan der visjonen er at "Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger". Miljøenheten er sentral i oppfølgingen klimaplanen.
  • Bystyret har erklært at den globale oppvarmingen og tap av naturmangfold er en nødsituasjon for Norge og Trondheim kommune.

Hans Fredrik Kvitvang

Hans Fredrik Kvitvang er Miljøsjef i kommunen. Miljøenheten har ca. 50 ansatte med mye kompetanse.

Miljøenheten er kommunens fagressurs innen klima, folkehelse, landbruk, natur og forurensning.

  • Innen folkehelse, landbruk, natur og forurensning er Miljøenheten lokal myndighet.
  • Vi utfører tilsyn, søknadsbehandling, ulovlighetsoppfølging og tilskuddsforvaltning.
  • Miljøenheten er ansvarlig for gjennomføring av klimaplanen og utvikling av klimabudsjett.
  • Vi gir faglige råd til andre enheter og befolkningen.
  • Vi jobber på tvers i kommunen og samhandler med innbyggere, næringsliv og offentlige aktører for å gjennomføre grønn omstilling.
  • Arealforvaltning er en viktig premiss for bærekraftig bymiljø, folkehelse, naturmangfold og kulturmiljø. Miljømessig bærekraft er en forutsetning for utvikling av en sosialt og økonomisk bærekraftig by.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Miljøenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Epost til miljøenheten: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 25.05.2022

510000

A03-P1-EPI004