Klima- og miljøenheten

Rødsildre - Saxifraga oppositifolia Foto: Einar Kongshaug

Kontakt Klima- og miljøenheten

Se kart

Informasjon fra Klima- og miljøenheten

Miljøenheten - Grønn Barneby

Grønn Barneby

Grønt flagg

Kurs og nettverkssamlinger

Aktiviteter

Tema i Grønt Flagg

Kuer på en gresslette

Jordbruk og skogbruk

Jordbruk

Skogbruk

Miljøenheten - Klima og samfunn

Klima og samfunn

Arbeidet med klimaplanen

Kommunens nettmagasin, Trondheim2030

Trondheim kommunes energipris

Miljøenheten - Naturforvaltning

Natur og naturforvaltning

Naturområder og kulturlandskap

Planter, dyr og natur

Vann og vannmiljø

Miljøenheten - Miljørettet helsevern

Miljø, folkehelse og forurensning

Avfall og slam

Barns miljø i skoler og barnehager

Forurenset grunn og forurensede sedimenter

Hygiene i lokaler med mer

Inneklima

Legionella

Luftforurensning utendørs

Oljefyrer og utfasing av oljefyring

Skadedyrkontroll

Stråling

Støy

Ulykkesforebygging

Vannovervåking og tilsyn

Om Klima- og miljøenheten

Klima- og miljøenheten har et bredt arbeidsområde innen forvaltning, tilsynsoppgaver, rådgiving, strategisk, forebyggende, handlings- og holdningsskapende arbeid.

Fra 01.09.2022 er enheten organisert i følgende avdelinger:

Klima- og miljøenheten er en del av kommunens virksomhetsområde "Næring, samferdsel, klima og miljø".

  • Trondheim kommune har vedtatt en klimaplan der visjonen er at "Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger". Klima- og miljøenheten er sentral i oppfølgingen klimaplanen.
  • Bystyret har erklært at den globale oppvarmingen og tap av naturmangfold er en nødsituasjon for Norge og Trondheim kommune.

Hans Fredrik Kvitvang

Hans Fredrik Kvitvang er Klima- og miljøsjef i kommunen.

Klima- og miljøenheten har ca. 55 ansatte og er kommunens fagressurs innen klima, folkehelse, landbruk, natur og forurensning.

  • Innen folkehelse, landbruk, natur og forurensning er Klima- og miljøenheten lokal myndighet.
  • Vi utfører tilsyn, søknadsbehandling, ulovlighetsoppfølging og tilskuddsforvaltning.
  • Klima- og miljøenheten er ansvarlig for gjennomføring av klimaplanen og utvikling av klimabudsjett.
  • Vi gir faglige råd til andre enheter og befolkningen.
  • Vi jobber på tvers i kommunen og samhandler med innbyggere, næringsliv og offentlige aktører for å gjennomføre grønn omstilling.
  • Arealforvaltning er en viktig premiss for bærekraftig bymiljø, folkehelse, naturmangfold og kulturmiljø. Miljømessig bærekraft er en forutsetning for utvikling av en sosialt og økonomisk bærekraftig by.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Klima- og miljøenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Epost til Klima- og miljøenheten:
klima-miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

TK-kode: 510000

Sist oppdatert: 20.09.2022

510000

A03-P1-EPI004